Navigation path

My Blog

Etika na každom kroku

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Týždeň od 11. do 16. novembra 2013 je v Európskej komisii týždňom etiky. Ponúka príležitosť pripomenúť zamestnancom etické zásady, ktoré určujú rámec ich každodennej práce ako úradníkov európskej verejnej správy. 

Počas tohto týždňa organizujú moje útvary z Generálneho riaditeľstva pre ľudské zdroje a bezpečnosť v spolupráci s ostatnými GR a útvarmi v celej Komisii široké spektrum podujatí. 

Takisto sme vytvorili novú webovú lokalitu na intranete Komisie, aby sme zamestnancom poskytli prehľad o podujatiach týždňa a poskytli im vysvetlenia k etickým dilemám, s ktorými sa úradníci Komisie častejšie stretávajú pri svojej práci.

Prečo to robíme? Ako zamestnanci verejnej správy musíme nevyhnutne vo všetkých aspektoch našej činnosti prihliadať na najprísnejšie etické normy. Bez dôvery občanov, našich sociálnych a politických alebo medzinárodných partnerov by činnosť Komisie nemala dostatočnú váhu. A ako všetci dobre vieme, dôveru je ťažké získať a ľahké stratiť. Preto musíme vždy konať podľa najprísnejších noriem vo všetkých aspektoch našej práce a usilovať sa, aby nás takto vnímali aj občania. 

Na rozdiel od toho, čo občas čítate alebo počujete, môžem z vlastnej skúsenosti povedať, že etické správanie nie je v Komisii problém. Normy sú vysoké a zamestnanci ich dodržiavajú. Pochopiteľne, neponechávame to však na náhodu. Máme celý rad usmernení a pravidiel zahŕňajúcich všetky aspekty práce zamestnancov verejnej správy, od pravidiel predchádzania konfliktom záujmov po inštitút informátorov. Novým zamestnancom, manažérom a ostatným pracovníkom ponúkame školenia o týchto otázkach a informácie dostupné nepretržite na intranete. Každé GR má navyše svojho vlastného spravodajcu pre etiku, ktorého úlohou je zvyšovať povedomie o osobitných etických otázkach, ktoré by mohli mať dosah na zamestnancov pracujúcich v špecifických oblastiach politiky. 

Niektoré usmernenia pre komisárov a pracovníkov Komisie sú dostupné na webovom portáli Europa cez portál transparentnosti

Počas týždňa etiky sa zameriame na zvyšovanie povedomia o všetkých týchto otázkach. Okrem uverejnenia informácií na intranetových stránok sa uskutoční niekoľko osobitných podujatí, napr. školenia zamestnancov o osobitných rizikách v oblasti finančného hospodárenia, konferencie o tom, ako predchádzať konfliktom záujmov, a poludňajšia diskusia nazvaná „Stačia na zabezpečenie etického správania samotné pravidlá?“. 

Som hrdý na veľmi vysokú latku noriem stanovených pracovníkmi Komisie v ich každodennej práci. Našťastie sa vyskytlo len veľmi málo prípadov nesprávneho alebo neetického správania (potvrdzuje to aj najnovšia správa Európskeho dvora audítorov, z ktorej vyplýva 0 % miera chybovosti pri riadení rozpočtu na administratívu). 

Napriek tomu je dôležité, aby si pracovníci boli vedomí svojich povinností a aby im rámec, ktorý sme zaviedli, pomáhal tieto povinnosti dodržiavať. Ide napríklad o pravidlá prijímania darov, povinnosti, ktoré sa uplatňujú aj po ukončení služobného pomeru zamestnanca, alebo informácie o lobingu na úrovni EÚ uverejňované v spoločnom registri transparentnosti Komisie a Parlamentu. 

A v čase, keď sú orgány verejnej správy pod prísnou kontrolou etiky ich pôsobenia, určite nezaškodí pripomenúť zamestnancom aj širokej verejnosti prísne etické normy, ktorých dodržiavanie sa od zamestnancov verejnej správy EÚ nielen očakáva, ale čo je dôležitejšie, ktoré sa aj dennodenne uplatňujú.

Add Comment Register

Leave a Reply

You must be logged in and you must ensure that your browser allows session cookies to post a comment.