Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tõlketehnoloogiat ja masintõlget käsitlev mikrokraadiprogramm

This post is also available in: English

Autor: Reelika Saar, nooremlektor, tõlkeõpetuse ja -uuringute osakonna magistriõppekava, Tartu Ülikool

Tänapäevane kiire tehnoloogiline areng ja muutuv tööturg on avaldanud aina rohkem mõju ka haridusmaastikule, tekitades nõudluse täiendus- ja ümberõppeks võimalikult paindlikel viisidel, mis ei nõuaks õppijalt aastatepikkust pühendumist, et muutuvate oludega kohaneda. Selge näide sellest üksikute täiendusõppekursuste kõrval on mikrokraadiprogrammid, mida ka Eestis on viimastel aastatel hakanud pakkuma mitu kõrgkooli (Tartu Ülikool 2022, TalTech s.a, Tallinna Ülikool s.a, Eesti Maaülikool s.a, Sisekaitseakadeemia s.a). Mikrokraadiprogrammi näol on tegemist tervikliku sisuga täiendusõppeprogrammiga, mille eesmärk on eelkõige anda võimalus värskendada erialateadmisi, parandada õppijate konkurentsivõimet tööturul, toetada karjäärimuutusi ning anda selgem pilt tasemeõppe ja kraadi omandamise võimaluste sobivusest õppijale (Tartu Ülikool 2022). Taolisi lühema kestusega ja suuremat paindlikkust pakkuvaid õppeprogramme luuakse kiiresti üle kogu Euroopa ja maailma (Euroopa Komisjon s.a).

Allikas: unsplash.com

2021. ja 2022. aastal pakkus Tartu Ülikooli tõlkeõpetuse ja -uuringute osakond esimest korda mikrokraadiprogrammi „Tõlkeabiprogrammid, masintõlge ja veebipõhised töövahendid Euroopa Liidu tekstide näitel“ (12 EAP-d), mis ühendas endas kolm kursust. Kaks neist käsitlesid tõlkija töös aina olulisemaks muutuvat tehnoloogilist poolt – tõlkeabiprogramme, tõlkemälusid ja masintõlget – ning üks kursus keskendus Euroopa Liiduga (EL) seotud tekstide tõlkimise eripäradele, hõlmates samas ka ELi heaks tõlkimise kontekstis olulisi allikaid (nagu näiteks EUR-Lexi ja IATE terminibaasi) ja vahendeid (nagu näiteks masintõlkesüsteem eTranslation). Kursuste sisu kattus tõlkeõpetuse magistriõppekava läbivate üliõpilaste kursuste omaga, olles vaid vähesel määral kohandatud, et sobida mikrokraadiprogrammi vormiga. Mikrokraadiprogrammid on Tartu Ülikoolis koostatud sellisel viisil, et programmi läbinud õppija saaks soovi korral õppimist jätkata tasemeõppekava raames (Tartu Ülikool 2022). Tõlkeõpetuse ja -uuringute osakonna pakutud programmi kestus oli kaks semestrit.

Mikrokraadiprogrammis osalejaks registreerus 23 õppijat. Eesmärk oli jätta osalejate arv sellisesse suurusjärku, mis võimaldas õppejõul anda vähemalt teataval määral ka individuaalset tagasisidet. Kuigi programmi peamiseks sihtrühmaks olid eelkõige tegevtõlkijad ja -toimetajad, siis kursuse avaküsitlusest selgus, et ligikaudu pool osalejatest ei olnud kunagi tõlkimisega või toimetamisega elukutseliselt tegelenud, mis näitab, et mikrokraadiprogrammidest võivad huvitatud olla just ümberõpet ning erialavahetust soovivad inimesed. Võimalikult suure paindlikkuse tagamiseks ja võttes arvesse COVID-19 pandeemia tingimusi toimus kogu mikrokraadiõpe täielikult veebipõhiselt: üle nädala toimusid osalejatele veebiseminarid BigBlueButtoni keskkonnas ning veebiseminaride vahelisel ajal olid õppijatele Moodle’i keskkonnas iseseisvaks õppimiseks kättesaadavad mitmesugused ülesanded ja õppematerjalid, mille hulgas olid ka õppevideod ekraanisalvestiste vormis. Lisaks õppevideotele jäid Moodle’is järelvaadatavateks ka kõik toimunud veebiseminarid. Sügissemestri lõikes valis veebiseminaridel osalemise (järelvaatamise asemel) keskmiselt siiski rohkem kui pool osalejatest. Osalejatele oli avatud ka võimalus soovi korral liituda üliõpilastega näiteks arvutiklassis kohapeal, kuigi seekord eelistasid osalejad programmi läbida siiski veebi teel. Õppijad said veebiseminaride vahelisel ajal küsimusi esitada veebivormi kaudu ning suhelda õppejõuga e-posti teel ja soovi korral üksteisega Moodle’i foorumite kaudu. Veebiseminaride välisel ajal esitatud küsimustele said õppijad vastused kas e-posti teel või järgmises veebiseminaris, mis oli mõnikord aluseks laiematele grupisisestele aruteludele.

Õppevideod ekraanisalvestiste vormis võimaldasid õppijatel õppematerjali endale sobivas tempos läbi töötada ja korrata. Lisaks andis õppevideote kättesaadavaks tegemine Panopto keskkonnas võimaluse näha jooksvalt statistikat ka selle kohta, kui palju ja milliseid videoid õppijad vaatasid. Need andmed andsid vihjeid ka selle kohta, millised teemad võisid olla keerulisemad ja vajasid ehk rohkem kordamist. Lisaks spetsiifilistele tehnilistele oskustele oli programmi osaks olevate kursuste raames oluline roll ka päriseluliste olukordade ning võimalike probleemide ja riskide analüüsimisel, mis on seotud ka eetika tähtsusega tõlkekoolituses, millest kirjutas EMT blogis hiljuti Joss Moorkens (2022).

Käesoleva postituse kirjutamise ajal (juuni 2022) on veel käimas mikrokraadiprogrammi viimane nädal, mille jooksul osalejad sooritavad viimaseid ülesandeid ning mil neil palutakse anda ka tagasisidet kogu programmile. Esialgne individuaalne tagasiside on olnud positiivne ning on näidanud, et mikrokraadiprogramm võib tegevtõlkijatele ja -toimetajatele, aga ka näiteks erialavahetuseks tõlkimisest huvitatuile olla väärtuslik teadmiste ja oskuste ajakohastamise või omandamise allikas. Saadava tagasiside ja hilisema analüüsi abil on loodetavasti veel täpsemalt võimalik otsustada näiteks programmi kestuse sobivus ning veebipõhise korralduse plussid ja miinused, samuti sobivus sihtrühma(de)le, ning seeläbi mikrokraadiprogrammi tulevikuks edasi arendada ja täiustada. Huvi taoliste täiendusõppeprogrammide vastu on näidanud see, et õppida soovijad on ise – olles veebis näinud teavet mikrokraadiprogrammi kohta – pöördunud ülikooli poole ja soovinud teada, millal järgmisesse programmi registreeruda saab. Samuti oleme näinud, et täiendusõpe võib olla tõukeks tasemeõppekava alusel õppimise jätkamiseks, et omandada magistrikraad tõlkeõpetuse ja -uuringute osakonnas.

Kasutatud allikad:

Eesti Maaülikool. (s.a). Mikrokraadiprogrammid. https://mikrokraadid.emu.ee/mikrokraadiprogrammid/ (15.06.2022)

Euroopa Komisjon. (s.a). A European approach to micro-credentials. https://education.ec.europa.eu/education-levels/higher-education/micro-credentials (15.06.2022)

Moorkens, J. (2022). Incorporating ethics in translation programmes. EMT blog. https://blogs.ec.europa.eu/emt/incorporating-ethics-in-translation-programmes/

Sisekaitseakadeemia. (s.a). Mikrokraad – amps kõrgharidusest! https://www.sisekaitse.ee/en/node/5455?language_content_entity=en (15.06.2022)

Tallinna Ülikool. (s.a).  Mikrokraadid. https://www.tlu.ee/mikrokraad (15.06.2022)

TalTech. (s.a).  Avatud õpe, mikrokraadid. https://taltech.ee/avatud-ope/mikrokraadid (15.06.2022)

Tartu Ülikool. (2022).  Mikrokraadiprogrammid. https://ut.ee/et/mikrokraadid

Sildid:, , ,

Comments are closed.

Rubriigid

EMT map 2019-2024

EMT map