Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ka mūsu TBS studenti kļuva par smagsvara čempioniem virtuālajā komandas darbā

This post is also available in: Български (Bulgarian) Nederlands (Dutch) English

Koens Kermans (Koen Kerremans) (EMT pārstāvis, maģistra studiju programma «Tulkošana», Briseles Brīvā universitāte, Beļģija)

No angļu valodas tulkojusi Agnese Filipe, Latvijas Universitātes Profesionālās maģistra studiju programmas “Rakstiskā tulkošana” studente; rediģējusi Katrīna Kelija Krapauska, Latvijas Universitātes Profesionālās maģistra studiju programmas “Rakstiskā tulkošana” studente

Vispirms īsi paskaidrošu, ko domāju ar virsrakstā minēto saīsinājumu «TBS». «TBS» nozīmē «Tulkošanas biroja simulācija.» Tā ir pedagoģiska pieeja, kas jau dažus gadus tiek īstenota Briseles Brīvās universitātes (BBU) humanitāro zinātņu maģistra studiju programmā «Tulkošana».  Šajā mācību vidē studenti tiek sadalīti vairākās grupās. Katra grupa izveido iedomātu tulkošanas uzņēmumu, kurā ir viens projektu vadītājs un apmēram seši tulkotāji/redaktori, un strādā pie īsta klienta (bezpeļņas organizācijas) tulkošanas projekta.  Studenti apgūst vairākas būtiskas tulkošanas projekta stadijas – sākot ar projekta izmaksu aprēķinu, sagatavošanās darbiem un beidzot ar gatavā tulkojuma(-u) iesniegšanu.  Tādējādi studenti iemācās saskatīt saikni starp dažādiem tulkošanas projekta darbplūsmas aspektiem (to skaitā arī rīkiem), kurus studenti apgūst citu kursu ietvaros. Lai arī atšķirīgi īstenotu, šobrīd šo pedagoģisko pieeju piedāvā daudzas tulkotāju sagatavošanas programmas.[i] Fotogrāfijā zemāk redzami BBU studenti TBS nodarbībā pirms Covid-19 pandēmijas sākuma.

2018. gadā kopā ar līdzautoru Gisu Valtu van Egdomu (Gys-Walt van Egdom) es sarakstīju nodaļu «Professionalisation in Translator Education Through Virtual Teamwork» (Profesionalizācija tulkotāju apmācībā ar virtuālā komandas darba palīdzību) rokasgrāmatā «Multilingual Writing and Pedagogical Cooperation in Virtual Learning Environments» [ii](Mousten et al.) (Rakstīšana vairākās valodās un pedagoģiskā sadarbība virtuālajās mācību vidēs). Mēs norādījām, cik svarīgi ir ieviest un veicināt virtuālo komandas darbu tulkotāju sagatavošanas procesā, un ar savas pasniedzēju pieredzes palīdzību parādījām, kā virtuālais komandas darbs TBS veidā var tikt īstenots, sadarbojoties vairākām iestādēm. Īstenojot šo mācību metodi, studenti no dažādām tulkošanas izglītības programmām strādā pie kopīga tulkošanas projekta, katrs uzņemoties savu lomu – projekta vadītāja, tulkotāja vai redaktora.  Grāmatas nodaļā minētie piemēri apraksta «Starptautiskajā tulkošanas biroju simulāciju tīklā»[iii] esošo institūciju studentu sadarbību, precīzāk, Briseles Brīvās universitātes, Zuidas Lietišķo zinātņu augstskolas Māstrihtā un Antverpenes Universitātes studentu sadarbību.  Kopš tā laika virtuālais komandas darbs STBS tīklā ir ievērojami pieaudzis, pateicoties sadarbībai ar tulkošanas programmu studentiem, to skaitā ar studentiem no Svonsijas Universitātes un Dublinas Pilsētas Universitātes.

Taču visos sadarbības projektos komunikācija lielākoties aprobežojās ar instrukciju un datņu nosūtīšanu e-pastā, un tikai dažas reizes projektu vadītāji tiešsaistes sanāksmēs  tikās ar iesaistītajām institūcijām.  Salīdzinot ar šodienu, tā bija virtuālā komandas darba «vieglā versija».

Arī BBU vienā komandā esošu studentu virtuālā sadarbība izpaudās galvenokārt kā e-pasta vēstuļu sarakste, ziņu nosūtīšana kāda populāra sociālā tīkla platformā vai dalīšanās ar dokumentiem tiešsaistē.  Katru nedēļu universitātē notika sanāksmes, tāpēc studentu grupām nebija nepieciešamības pāriet uz sarežģītāku virtuālā komandas darba formu.  Tāda vajadzība neradās arī 2020. gadā, jo kursa modulis tika organizēts tāpat kā līdz šim – katru nedēļu universitātē notika trīs stundu ilgas sanāksmes.  Kad 2020. gada marta vidū Beļģijā spēkā stājās stingri ierobežojumi Covid-19 izplatības dēļ, studenti savus projektus jau bija gandrīz pabeiguši.

Moduli «Tulkošanas biroja simulācija» BBU piedāvā otrajā semestrī, kas sākas februārī, tieši pirms studenti uzsāk praksi kādā no izvēlētajām institūcijām.  Modulis sastāv no ievadlekcijas, kurā studenti saņem praktisku informāciju par kursa mērķiem, grupu un pienākumu sadalījumu (projektu vadītājs, tulkotājs, redaktors), tulkošanas projektiem, kuros studenti būs iesaistīti un par vērtēšanas sistēmu.  Tam seko praktiskais darbs septiņu nedēļu garumā, kuru laikā studenti strādā komandās un veic dažādus pakārtotus uzdevumus, līdz nonāk pie tulkošanas projekta gala produkta.  Pašreiz pakārtotie uzdevumi ir šādi:

  1. cenas piedāvājuma izstrāde;
  2. ar projektu saistītu tekstu meklēšana avotvalodā un mērķvalodā;
  3. tulkošanas atmiņas izveide, balstoties uz iepriekšējiem ar projektu saistītiem tulkojumiem;
  4. avottekstā atrodamo terminu daudzvalodu datubāzes izveide;
  5. tulkošana un rediģēšana, izmantojot datorizētās tulkošanas rīku.

Katra nodarbība notiek divu moduļa īstenošanā iesaistīto lektoru uzraudzībā.  Katra tikšanās reize sākas ar scrum sanāksmi, kurā jāpiedalās visiem.  Lektori praktisko nodarbību laikā sniedz atbalstu un papildu ieteikumus, ja kādam studentam vai grupas dalībniekiem rodas grūtības ar vienu vai vairākiem uzdevumiem.  Attiecīgi nodarbībām raksturīga aktīva mijiedarbība.  Turklāt lektoriem ir jāspēj parādīt lielu komunikatīvo elastību. Reizēm ir jārunā ar visu grupu, citreiz ar noteiktu tulkotāju komandu vai atsevišķiem studentiem, kamēr pārējie strādā pie saviem projektiem vai apspriežas cits ar citu.

Pēdējā sanāksmē moduļa beigās studentiem jāstāsta par savas komandas gūto pieredzi darbā ar tulkošanas projektiem.  Visbeidzot, katrs students iesniedz mācību portfolio ar savām personīgajām pārdomām par dažādiem pakārtotajiem uzdevumiem.  Lektori novērtē katra studenta mācību procesu.

Iepriekšējā akadēmiskajā gadā nepieciešamības dēļ pirmajā semestrī tika nolemts «Tulkošanas biroja simulācijas» kursu no 2021. gada februāra mācīt vienīgi tiešsaistē.  Svarīgs jautājums vai drīzāk pedagoģisks izaicinājums bija, kā, ņemot vērā tiešsaistes videi piemītošos trūkumus, radīt tādus mācību apstākļus, kas pēc iespējas līdzinātos tām praktiskajām nodarbībām, kuras līdz iepriekšējam gadam notika universitātē klātienē. Lai to panāktu, mēs laikus pieņēmām vairākus lēmumus.

Piemēram, atšķirībā no iepriekšējiem gadiem mēs tulkošanas projektus noteicām jau iepriekš, lai studenti varētu nekavējoties ķerties pie sagatavošanās darbiem un pienākumu sadales.

Mēs nolēmām arī ierobežot studentiem kursa gaitā pieejamo programmatūras rīku klāstu.   Tas atviegloja tehniskā atbalsta sniegšanu gadījumos, kad studentiem radās grūtības ar programmatūras uzstādīšanu un/vai noteiktu rīku izmantošanu.  Piemēram, atšķirībā no iepriekšējiem gadiem projektu vadītāji izmantoja tikai vienu mākonī balstītu risinājumu, t.i. Memsource[iv]. Tas palīdzēja lektoram labāk sekot līdzi katra projekta un katra studenta progresam.

Svarīgi bija arī izvēlēties komunikācijas platformu, kuru studenti izmantos līdztekus BBU studiju platformai.  Pēdīgi mēs izvēlējāmies Microsoft Teams, jo šo platformu  BBU izmantoja arī plašākā mērogā.  Mēs izveidojām Teams saziņas kanālu visam kursam un vēl atsevišķus kanālus katrai tulkotāju komandai.  Tādā veidā mēs iknedēļas sanāksmes sākām rīkot kopējā kanālā. Pēc tam studenti varēja turpināt diskutēt un sadarboties savas grupas saziņas kanālā.

Atskatoties varam secināt, ka šī platforma veicināja arī komunikatīvo elastību, kas šī moduļa ietvaros tiek sagaidīta no lektoriem.  Piemēram, bija viegli sanāksmju laikā mainīt komunikācijas kanālus vai sazināties ar kādu studentu individuāli, kamēr pārējie turpināja strādāt vai apspriesties.  Pakārtotie uzdevumi joprojām tika iesniegti BBU studiju platformā.

Nedēļām ejot, kļuva acīmredzams, cik ātri studenti (un pasniedzēji) bija pielāgojušies jaunajiem mācību apstākļiem.  Visi piedalījās iknedēļas scrum sanāksmēs.  Platforma nodrošināja vajadzīgo elastību, pēc nepieciešamības ļaujot iesaistīt vai nu visus studentus, vai atbalstīt kādu individuāli.  Sagatavošanās dokumenti tika ātri izstrādāti un kopīgoti.  Dažādu sadarbības rīku pārslēgšana bija viegla, un studenti skaidri apzinājās savus pienākumus un atbildības jomu grupā.

Protams, šādam 100% virtuālam darbam ir arī savi mīnusi.  Piemēram, spontanitāte, kas bija novērojama sanāksmēs universitātē, tiešsaistē nedaudz samazinājās, kā arī bija grūtāk iesaistīt klusākos studentus.  No otras puses, mūsu pedagoģiskā pieeja no šī mācību procesa zināmā mērā ieguva, un tāpēc atsevišķus tā aspektus mēs vēlamies saglabāt arī turpmāk.

Galu galā mēs lepojamies ar saviem smagsvara čempioniem virtuālajā darbā.  Viņi šo titulu ir vairāk nekā pelnījuši!

Atsauces


[i] Buysschaert, Joost et al. 2018. «Embracing Digital Disruption In Translator Training: Technology Immersion in Simulated Translation Bureaus». Revista Tradumàtica. Tecnologies de la Traducció 16: 125-33.

[ii] Kerremans, Koen, and Gys-Walt van Egdom. 2018. «Professionalisation in Translator Education Through Virtual Teamwork». In Multilingual Writing and Pedagogical Cooperation in Virtual Learning Environments, eds. Birthe Mousten, Sonia Vandepitte, Elisabet Arnó, and Bruce Maylath. Hershey, PA: IGI Global, 291-316.

[iii] http://www.instb.eu

[iv] http://www.memsource.be

Tags: , , , ,

Comments are closed.