Navigation path

Left navigation

Additional tools

Vairāku kompetenču apgūšana, izmantojot IATE terminoloģijas projektus

This post is also available in: Nederlands (Dutch) English

Elpida Lupaki (Elpida Loupaki), Saloniku Aristoteļa universitātes (GR) Aprakstošo tulkošanas studiju un terminoloģijas docente, kas pasniedz terminoloģijas kursu Apvienotajā pēcdiploma studiju programmā «Konferenču tulkošana un rakstiskā tulkošana»

No angļu valodas tulkoja Inese Jansone, Latvijas Universitātes Profesionālās maģistra studiju programmas “Rakstiskā tulkošana” studente

Sākot ar 2013. gadu, mūsu maģistrantūras studenti trešajā studiju semestrī apgūst kursu «Terminoloģijas pārvaldība».

Pabeidzot šo kursu, kurā apvienoti gan teorētiskie, gan praktiskie terminoloģijas pārvaldības aspekti, maģistrantūras studenti var izvēlēties terminoloģijas projektu kā maģistra darbu. Šo gadu laikā lielākajai daļai mūsu studentu bija iespēja sadarboties ar Eiropas Parlamenta Terminoloģijas koordinācijas nodaļu (TermCoord), lai ar labi dokumentētiem un uzticamiem terminiem grieķu valodā [1] sniegtu ieguldījumu IATE terminu datubāzē. Šie terminoloģijas projekti ietver dažādas jomas, piemēram:

Šī raksta mērķis ir parādīt EMT maģistrantūras studentiem šādu ES projektu priekšrocības, apgūstot vairākas, ne tikai ar terminoloģiju saistītas kompetences, kā paskaidrosim vēlāk.  Šim nolūkam īsi izklāstīsim šo projektu metodoloģiju un tad iztirzāsim mācīšanās procesā iesaistītās kompetences.

Terminoloģijas projekts sākas ar TermCoord priekšlikumu par jomu, kurā grieķu IATE ir vajadzīga dokumentēta un uzticama terminoloģija. Pēc tam tiek atlasīti vairāki autentiski teksti, un, izmantojot Sketch Engine, tiek izveidoti un apstrādāti dažādi korpusi. Kad terminu ieguve ir pabeigta, katram terminam tiek sniegta skaidra definīcija un konteksts gan angļu, gan grieķu valodā. Turklāt tiek izvērtētas arī starp terminiem pastāvošās jēdzieniskās attiecības. Visbeidzot rezultāti tiek apspriesti ar nozares ekspertiem, kuri tos pārbauda un apstiprina.

Terminoloģijas projekta standarta darbplūsma ir attēlota 1. diagrammā:

Pirmā fāze –  A. Termina iegūšana [manuāli, izmantojot terminu meklēšanas rīkus]; B. Termina kandidāta pārbaude iekšējā IATE tīklā
Otrā fāze – C. Līdzvērtīga termina grieķu valodā meklēšana; D. Definīcijas un konteksta meklēšana
Trešā fāze – E. Piedāvātā termina izvērtēšana; F. Apstiprināšana

Saskaņā ar EMT kompetenču ietvaru tulkotāju izglītībai un apmācībai maģistra līmenī būtu jānodrošina prasmes piecās galvenajās jomās: 1) valoda un kultūra; 2) tulkošana; 3) tehnoloģija; 4) personīgās un starppersonu prasmes; 5) pakalpojumu sniegšana. Kā paskaidrots Kompetenču ietvarā (2017, 5), “katrā no šīm jomām vairākas prasmes tiek uzskatītas par būtiskām vai svarīgām attiecībā uz maģistra grādu tulkošanā. […] piecas noteiktās jomas jāuzskata par savstarpēji papildinošām un vienlīdz svarīgām tulkošanas pakalpojuma sniegšanā, kas ir tulkošanas procesa galvenais mērķis.”

Salīdzinot mūsu maģistrantūras studentu iegūtās kompetences IATE terminoloģijas projekta laikā ar šajā atsauces dokumentā aprakstītajām kompetencēm, mēs ievērojām, ka projektā iekļauta lielākā daļa jomu. Šie projekti jo īpaši veicina ietvarā norādīto sekojošo prasmju attīstību:

  • Novērtēt informācijas avotu atbilstību un uzticamību attiecībā uz tulkošanas [šajā gadījumā – terminoloģijas] vajadzībām.
  • Apgūt, attīstīt un izmantot tulkošanas [šajā gadījumā – terminoloģijas] vajadzībām atbilstošas tematiskas un specifiskas zināšanas (jēdzienu pamatsistēmas, argumentācijas metodes, prezentācijas standartus, terminoloģiju un frazeoloģiju, specializētos avotus utt.).
  • Izprast un īstenot kvalitātes kontroles stratēģijas, izmantojot atbilstošus rīkus un metodes.
  • Izmantot visatbilstošākās IT lietojumprogrammas, tostarp visu veidu biroja programmatūru, un ātri pielāgoties jauniem rīkiem un IT resursiem.
  • Efektīvi izmantot meklētājprogrammas, korpusā balstītus rīkus, teksta analīzes rīkus […].
  • Plānot un pārvaldīt laiku, stresu un darba slodzi.
  • Ievērot termiņus, instrukcijas un specifikācijas.
  • Strādāt komandā, tostarp, ja nepieciešams, virtuālā, multikulturālā un daudzvalodu vidē, izmantojot mūsdienu komunikācijas tehnoloģijas.

Turklāt uzskatām, ka īpaši noderīga ir mūsu studentu sadarbība ar dažādu specializēto jomu ekspertiem, jo tādējādi viņi apgūst tīklošanas metodes, intervēšanas prasmes un apgūst attiecīgās jomas iekšējo informāciju.

Visbeidzot, ļoti svarīgs ieguvums šajā izglītības procesā ir partnerība ar kādu ES iestādi, piemēram, TermCoord, nodrošinot studentiem daudzvalodu un multikulturālu darba vidi, augstas kvalitātes ietvaru un pieredzējušu terminologu stingru vadību.

Nobeigumā varam apgalvot, ka šāda veida projekti ir ļoti stimulējoši gan iesaistītajiem studentiem, gan pasniedzējiem. Turklāt ieguvumi var būt lielāki par iespējamiem trūkumiem šādu projektu organizēšanā un koordinēšanā. Uzskatām, ka mūsu pastāvīgi mainīgajā pasaulē reālajā dzīvē balstīti projekti palīdz studentiem labāk integrēties tulkošanas tirgū, iemācot strādāt komandā un piedāvājot iespēju gūt praktisku pieredzi.


[1] Sīkāka informācija pieejama:  https://termcoord.eu/cooperation-with-universities-on-terminology-projects/

Tags: , , ,

Comments are closed.