Archive for oktoober, 2018

Euroopa Liit sellel nädalal: 29. oktoober-4. november

Esmaspäev, oktoober 29th, 2018

Alanud nädala üks vähestest ELi tippkohtumistest keskendub transpordile.

Millised on tähtsamad kõrgetasemelised kohtumised Brüsselis, Strasbourgis ja Tallinnas? Milliseid küsimusi arutavad ELi liikmesriikide ministrid, peaministrid ja riigipead? Milliseid eurooplastele olulisi otsuseid vaevad Euroopa Parlamendi ja Eesti Riigikogu saadikud? Teeme kokkuvõtte alanud nädala tähtsamatest üritustest ja kohtumistest Euroopa Liidu institutsioonides ja Eestis.

Alanud nädal tõi talveaja ning hetkelise hingedepäevaaegse vaikuse ELi institutsioonides. Nii Euroopa Parlamendis, Euroopa Komisjonis kui ka Riigikogus on istungitevaba nädal, kui kohtutakse valijatega, käiakse väliskomandeeringus jm. Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip on taas Eestis ning astub 2. novembril üles Rimi majanduskonverentsil „Kuidas juhtida kriisi?“.

Kõrgetasemelistest kohtumistest väärib äramärkimist 29.–30. oktoobril toimuv transpordi- ja keskkonnaministrite mitteametlik kohtumine Austrias Grazis. Keskkonnaministrid arutavad Euroopa keskkonnapoliitika tulevikuplaane, ELi transpordiministrid aga kellakeeramise lõpetamist ning maanteeturvalisuse parandamist Euroopas.

Euroopa Liit sellel nädalal: 22.–28. oktoober

Esmaspäev, oktoober 22nd, 2018

Alanud nädalal on mitmete Euroopa Liidu institutsioonide kohtumiste peamisteks teemadeks andmekaitse ja privaatsus.

Millised on tähtsamad kõrgetasemelised kohtumised Brüsselis, Strasbourgis ja Tallinnas? Milliseid küsimusi arutavad ELi liikmesriikide ministrid, peaministrid ja riigipead? Milliseid eurooplastele olulisi otsuseid vaevad Euroopa Parlamendi ja Eesti Riigikogu saadikud? Teeme kokkuvõtte alanud nädala tähtsamatest üritustest ja kohtumistest Euroopa Liidu institutsioonides ja Eestis.

Read the full entry

Euroopa Liit sellel nädalal: 15.–21. oktoober

Esmaspäev, oktoober 15th, 2018

Euroopa Liidu riikide valitsusjuhid kohtusid viimati 20. septembril mitteametlikul Ülemkogul eesistujariigis Austrias.

Millised on tähtsamad kõrgetasemelised kohtumised Brüsselis, Strasbourgis ja Tallinnas? Milliseid küsimusi arutavad ELi liikmesriikide ministrid, peaministrid ja riigipead? Milliseid eurooplasi puudutavaid otsuseid vaevad Euroopa Parlamendi ja Eesti Riigikogu saadikud? Vaatame ette alanud nädala olulisematele üritustele ja kohtumistele Euroopa Liidu institutsioonides ja Eestis.

Euroopa Liidu institutsioonid

Selle nädala olulisim sündmus on Euroopa Ülemkogu kohtumine, mille teemad on Brexit, ränne ja sisejulgeolek.

Read the full entry

Euroopa Liit sellel nädalal: 8.–14. oktoober

Esmaspäev, oktoober 8th, 2018

ELi regionaalpoliitika prioriteetide tutvustamine 8. oktoobril Brüsselis.

Euroopa Komisjon

8. oktoobril tutvustab regionaalpoliitika volinik Corina Creţu Euroopa Regioonide ja Linnade nädala avamisel Brüsselis oma seisukohti tulevase ELi regionaalpoliitika prioriteetide kohta.

10. oktoobril arutab komisjon Brexiti ettevalmistuste seisu ning avaldab teise teatise Ühendkuningriigi EList lahkumise ettevalmistamise kohta. Lisaks tutvutakse julgeolekuliidu loomise 16. vahearuandega ja pakutakse välja biomajanduse strateegia muudatused. Strateegia eesmärk on tagada toidu ja toitainete ohutus, loodusvarade kestlik majandamine, vähendada sõltuvust taastumatutest ressurssidest, panustada kliimamuutuste vähendamisse ja nendega kohanemisse, luua töökohti ja toetada majanduskasvu. Strateegia aitab saavutada ÜRO 2030. aasta kestliku arengu eesmärke ja ELi 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistiku eesmärke ning toetab Pariisi kliimakokkuleppe täitmist.

Euroopa Komisjoni esindus Eestis

11. oktoobril korraldab Euroopa Komisjoni esindus koostöös Ameerika Kaubanduskojaga Eestis Tervishoiu innovatsiooni konverentsi. Euroopa Liidu infokeskuses toimuval konverentsil arutavad Eesti, USA ja Euroopa tervishoiusektori esindajad ja poliitikakujundajad e-tervishoiu strateegiat, isikustatud tervishoidu jt tervishoiu tulevikku puudutavaid küsimusi.

11.–16. oktoobril on Eestis visiidil Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip. Muuhulgas osaleb ta 13. oktoobril Arvo Pärdi Keskuse avamisel Laulasmaal ning peab 14. oktoobril loengu Tartu Ülikooli majandusteaduskonna üliõpilastele.

10.–12. oktoobril on Eestis visiidil Euroopa Komisjoni Teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi peadirektor Jean-Eric Paquet. Ta osaleb teaduspoliitika grupi (liikmesriikide asekantslerid) koosolekul ning kohtub Eesti teadusmahukate ettevõtete ja teadusasutuste esindajate ning haridus- ja teadusminister Mailis Repsiga.

Euroopa Liidu Nõukogu

9. oktoobril kohtuvad keskkonnanõukogus liikmesriikide keskkonnaministrid, kes arutavad määrust, millega kehtestatakse sõiduautode ja kaubikute CO2-heitenormid. Arutatakse raskeveokite CO2-heite norme, valmistutakse detsembris Poolas Katowices toimuvaks ÜRO kliimatippkohtumiseks ning Egiptuses Sharm-el-Sheikhis aset leidva ÜRO bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste konverentsiks.

11. oktoobril võtavad liikmesriikide justiitsministrid eeldatavasti vastu maksejõuetuse, restruktureerimise ja uue võimaluse andmise direktiivi, mille eesmärgiks on vältida majanduslikes raskustes elujõuliste ettevõtete maksejõuetuks muutumist ning toetada nende restruktureerimist. Kuritegevuse vastu võitlemise valdkonnas arutatakse juurdepääsu võimaldamist teises liikmesriigis hoitavatele elektroonilistele tõenditele, ning kriminaalasjades vastastikust tunnustamist. Komisjon annab justiitsministritele ülevaate edusammudest Euroopa Prokuratuuri loomisel, milles osaleb nüüd 22 liikmesriiki. Euroopa Prokuratuuri asutamises lepiti kokku 2017. aasta oktoobris.

12. oktoobril arutavad liikmesriikide siseministrid Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti küsimusi: ameti rolli tagasipöördumise valdkonnas, koostööd kolmandate riikidega, liikmesriikide toetamist seoses piirihaldusega jm. Samuti on päevakorras tagasisaatmisdirektiivi muudatused. Ministrid vaagivad komisjoni ettepanekut, mille eesmärk on suurendada nende isikute tagasisaatmise määra, kellel ei ole õigust ELi jääda. Kavandatavad muudatused hõlmavad kiiremaid menetlusi piiril, selgemaid ja kiiremaid menetlusi tagasisaatmisotsuste väljastamiseks ja edasikaebamiseks ning selgeid kinnipidamiseeskirju.

Euroopa Parlamendis toimub töö komisjonides

Eesti Riigikogu

Euroopa Liidu asjade komisjoni istungid 8. ja 12. oktoobril.

Riigikogu XIII täiskogu VIII istungjärgu 4. töönädala päevakord