Archive for juuli, 2021

Euroopa Liit sellel nädalal: 19.–25. juuli

Esmaspäev, juuli 19th, 2021

Meie sügav kaastunne kõigile inimestele, kes on kaotanud oma lähedased ja kodud Lääne-Euroopat tabanud tulvakatastroofis.

Eile külastas katastroofipiirkonda ka Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, kes lubas kiiret toetust ELi solidaarsusfondist.

Sel nädalal avaldab Euroopa Komisjon ka oma 2021. aasta aruande õigusriigi olukorrast ELis ning rahapesuvastase õigusaktide paketi. Eestis ELi-teemalisi üritusi ei toimu ning Euroopa Parlamendis on istungitevaba nädal.

Read the full entry

Euroopa Liit sellel nädalal: 12.–18. juuli

Esmaspäev, juuli 12th, 2021

Selle nädala keskmes on Euroopa Komisjoni seadusandlik pakett „Eesmärk 55“ (Fit for 55), millega uuendatakse ELi kõiki olulisi kliima- ja energiaalaseid õigusakte saavutamaks 2030. aasta kliimaeesmärki. Avaldatakse ka ELi uus metsanduse strateegia. Lisaks toimuvad välisasjade, majandus- ja rahandusküsimuste ning justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumised.

Üritused Eestis

Kolmapäeval, 14. juulil korraldab Keskkonnaministeerium pressibriifi, et jagada esmaseid kommentaare Euroopa Komisjoni värske seadusandliku paketi „Eesmärk 55“ (Fit for 55) kohta. Osalevad ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Rahandusministeeriumi esindajad.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon

Kolmapäeval, 14. juulil esitleb Euroopa Komisjon seadusandlikku paketti „Eesmärk 55“. Sellega uuendatakse asjaomaseid kliima- ja energiaalaseid õigusakte, et viia need kooskõlla eesmärgiga vähendada 2030. aastaks kasvuhoonegaaside heidet 55%. Ettepanekud hõlmavad muu hulgas

  • ELi heitkogustega kauplemise süsteemi (ETS) reformi ning uue sotsiaalse kliimafondi loomist;
  • süsinikdioksiidi piirimaksu mehhanismi ettepanekut;
  • uusi siduvaid eesmärke liikmesriikidele kasvuhoonegaaside heitmete vähendamiseks (nn jõupingutuste jagamise määrus);
  • uusi CO2 heite norme uutele sõiduautodele ja väikestele tarbesõidukitele;
  • ettepanekut taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamiseks;
  • muudatusi taastuvenergia, hoonete energiatõhususe ja energia maksustamise direktiivides.

Tutvustatakse ka uut metsanduse strateegiat, mille sihiks on tagada metsanduse jätkusuutlikkus, bioloogiline mitmekesisus ning kliimaeesmärkidele vastavus.

Euroopa Parlament

Euroopa Parlamendis on komisjonide töönädal. Keskkonnakomisjoni istungil osaleb Euroopa Komisjoni asepresident Frans Timmermans, et vahetada mõtteid uue kliima- ja energiapaketi „Eesmärk 55“ kohta. Välisasjade komisjonis on teemaks suhted Venemaa ja Hiinaga. Loe täpsemalt siit.

Euroopa Liidu Nõukogu

Täna, 12. juunil koguneb välisasjade nõukogu, et arutada arenguid Afganistanis, Lõuna-Kaukaasias ja Liibanonis. Päevakavas on ka digitehnoloogiate geopoliitika ja julgeolekupoliitiline strateegiline kompass. Sama päeva eurorühma istungil tulevad jutuks pangandusliidu ja euroala eelarvepoliitika hetkeseis ning digitaalse euro mõjud. Teisipäevase (13. juuli) majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu fookuses on taaste- ja vastupidavusrahastu rakendamine. 14.–16. juunil leiavad aset justiits- ja siseküsimuste nõukogu mitteametlikud kohtumised.

Riigikogu

Reedel, 16. juulil kinnitab Euroopa Liidu asjade komisjon Eesti seisukohad põllumajandus- ja kalandusnõukogu (19. juuni), majandus- ja rahandusnõukogu (23. juuli), üldasjade (22.–23. juuli), konkurentsivõime (19. ja 21.–22. juuli) ning keskkonna nõukogude istungiteks.

Euroopa Liit sellel nädalal: 5.–11. juuli

Esmaspäev, juuli 5th, 2021

Sel nädalal tutvustab Euroopa Komisjon kliimaeesmärkide täitmiseks koostatud ELi kestlikku finantsstrateegiat ning ettepanekut roheliste võlakirjade loomiseks. Euroopa Parlamendi täiskogu põhiteemade hulgas on vähemuste õigused Ungaris, Euroopa ühendamise rahastu ning Euroopa Ravimiameti vastutusala laiendamine.

Üritused Eestis

Täna, 5. juulil toimub välisministeeriumis ELi nõukogu Sloveenia eesistumise prioriteete tutvustav üritus. Rahvusraamatukogu ELi infokeskuse veebilehele on lisandunud uus fookusteema, milleks on Euroopa tulevik. Fookuslehelt leiab teemakohaseid viiteid Euroopa tuleviku konverentsiga seotud meediakajastustele, internetiallikatele, teadusartiklitele ja -raamatutele.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon

Teisipäeval, 6. juulil esitleb Euroopa Komisjon ELi kestlikku finantsstrateegiat, et hõlbustada investeeringuid Euroopa kliimaeesmärkide täitmiseks. Lisaks teeb komisjon ettepaneku Euroopa roheliste võlakirjade loomiseks, et rahastada üleminekut rohelisele majandusele. Kolmapäeval, 7. juulil esitleb komisjon selle aasta suvist majandusprognoosi. Neljapäeval, 8. juulil avaldatakse 2021. aasta ELi õigusemõistmise tulemustabel, mis annab ülevaate liikmesriikide kohtusüsteemide tõhususest, kvaliteedist ja sõltumatusest.

Euroopa Parlament

Sel nädalal toimub Euroopa Parlamendi täiskogu istung. Päevakorras on LGBTIQ kogukonna õigused Ungaris ning arutelu õigusriigi olukorrast Poolas ja Ungaris. Teisipäeval arutatakse Sloveenia peaminister Janez Janšaga Sloveenia ELi nõukogu eesistumise prioriteete. Teisipäeval, 6. juulil hääletatakse internetis laste seksuaalse kuritarvitamise ennetusmeetmete üle. Kolmapäeval, 7. juulil on oodata 30 miljardi eurose Euroopa ühendamise rahastu heaks kiitmist. Neljapäeval, 8. juulil kinnitab parlament seisukoha Euroopa Ravimiameti võimekuse ja volituste suurendamiseks. Loe täpsemalt siit.

Euroopa Liidu Nõukogu

Sel nädalal Euroopa Liidu Nõukogu kohtumisi ei toimu.

Eesti Riigikogu

Reedel, 9. juulil kinnitavad Euroopa Liidu asjade komisjon ja väliskomisjon Eesti seisukohad 12. juuli ELi välisasjade nõukogu istungiks. Lisaks kinnitab Euroopa Liidu asjade komisjon seisukohad 14.–16. juuli justiits- ja siseküsimuste mitteametlikuks kohtumiseks, 12. juuli eurorühma kohtumiseks ning 13. juuli majandus- ja rahandusnõukogu istungiks.