Archive for ’Euroopa kalender’

Euroopa Liit sellel nädalal: 8. – 14. juuli 2019

Esmaspäev, juuli 8th, 2019

EL-i liikmesriikide riigipead jõudsid 2. juulil kokkuleppele, et Euroopa Komisjoni presidendi kandidaadiks esitatakse Saksamaa praegune kaitseminister Ursula von der Leyen. Sellel nädalal kohtub van der Leyen parlamendi fraktsioonidega, et koguda toetust järgmise nädala täiskogu hääletuseks. Lisaks valivad parlamendi komisjonid endale sellel nädalal esimehed ja aseesimehed. Kiievis toimub ELi ja Ukraina tippkohtumine.

Üritused Eestis

9. juulil kell 10.30 tutvustab Soome suursaadik Timo Kantola välisministeeriumis Soome Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteete.

13. juulil on Euroopa Komisjoni Eesti esindus Valgas Liivimaa Maapäevadel. Kell 17.15 toimub debatt “Erinevad kultuurid, üks Euroopa” ning kell 18.15 näitame tasuta Rootsi-Norra-Taani ühisfilmi “Saami veri”, mis võitis 2017.a. LUX filmiauhinna. Pakume Belgia vahvleid ning korraldame viktoriine. #MinuEuroopa

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon

10. juulil avalikustab Euroopa Komisjon suvise majandusprognoosi.

Euroopa Liidu Nõukogu

8. juulil toimub Kiievis ELi ja Ukraina tippkohtumine, kus arutatakse olukorda Aasovi merel, omavahelisi suhteid, Ukraina edusamme vajalike reformide elluviimisel ning kaubandusküsimusi. Oodata on ELi kinnitust Ukraina territoriaalsele terviklikkusele ja Minski lepetele ning hukkamõistu okupeeritud Ukraina aladel elavatele inimestele lihtsustatud korras Venemaa poolt Vene kodakondsuse andmisele.

8. juulil arutab eurogrupp Horvaatia euroalaga liitumise taotlust ning edasisi samme majandus- ja rahaliidu tugevdamiseks — eesmärk, milles leppisid kokku ELi euroala riikide riigipead ja valitsusjuhid 21. juuni euroala tippkohtumisel.

8. juulil arutab tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu kliimaneutraalse majanduse tööhõiveaspekte ning võimalusi parandada eurooplaste sotsiaalmajanduslikku heaolu, mis on ka üheks Soome ELi nõukogu eesistumise prioriteediks. Lisaks peaksid ministrid kinnitama liikmesriikide 2019.a. reformikavad, riigipõhised soovitused ja  tööhõivepoliitika suunised.

9. juulil kinnitab majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu riigipõhised soovitused, millega lõpeb ka 2019.a. Euroopa poolaasta protsess. Ministrid kaaluvad järgmise finantsperspektiivi uusi rahastamisallikaid ning tutvuvad Soome eesistumise majandus- ja rahandusküsimuste tööprogrammiga.

11.–12. juulil toimub Helsingis keskkonnaministrite mitteametlik kohtumine, mis keskendub  kliimapoliitikale, bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele ja ringmajandusele.

Euroopa Parlament

Kolmapäeval, 10. juulil valivad parlamendi alalised komisjonid oma esimehed ja aseesimehed järgmiseks kaheks ja pooleks aastaks. Aseesimehe koht võib oodata Eesti saadikutest Urmas Paeti (väliskomisjon), Yana Toomi (petitsioonide komisjon) ja Sven Mikserit (julgeoleku- ja kaitseküsimuste alamkomisjon). Marina Kaljurand pürgib Kaukaasia toetusrühma juhiks. Väliskomisjoni kuuluvad lisaks Paetile veel Sven Mikser ja Jaak Madison. Marina Kaljurand on lisaks kodanikuvabaduste ning justiits- ja siseasjade komisjoni liige ning Yana Toom tööhõive ja sotsiaalasjade komisjonis. Andrus Ansip on siseturu ja tarbijakaitse komisjoni liige.

Lisaks kohtuvad 10. juulil Euroopa Parlamendi fraktsioonide juhid ja president Sassoli Euroopa Komisjoni presidendikandidaadi Ursula von der Leyeniga, kelle sobivuse üle antud positsioonile hääletab parlamendi täiskogu oma 15.‑18. juuli istungil.

EL ja Eesti

Riigikogu on suvepuhkusel 9. septembrini.

Euroopa Liidu asjade komisjon kohtub 12. juulil, et kinnitada Eesti seisukohad põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungiks (15.–16. juuli), välisasjade nõukogu istungiks (15. juuli), üldasjade nõukogu istungiks (18. juuli) ning mitteametliku justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumiseks (18.–19. juuli). Lisaks kinnitab komisjon Eesti seisukohad seoses üleeuroopalise transpordivõrgustiku arengusuuniste, Euroopa energiaharta lepingu ning põllumajandus-, metsandussektori ja maapiirkondade riigiabi reeglite eeskirjade muudatustega.

Vabariigi Valitsuse detailse nädalakava leiate siit.

Euroopa Liit sellel nädalal: 1. – 7. juuli 2019

Esmaspäev, juuli 1st, 2019

Aitäh Rumeeniale ja palju õnne meie põhjanaabritele! Soome võtab 1. juulil Rumeenialt üle Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja rolli, et Euroopat edasi viia küsimustes, mis puudutavad eelkõige kliimat, õigusriiki ja küberjulgeolekut.

Õnne soovime ka uuele Euroopa Parlamendi koosseisule, kes koguneb avaistungile 2.–4. juulil Strasbourgis ning valib endale presidendi, asepresidendid, kvestorid ning kinnitab komisjonide koosseisud. Milline Euroopa Parlament järgmisele viiele aastale vastu läheb ja mida see Eestile tähendab, sellest kirjutab Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets Minu Euroopa blogis.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon

2. juulil kohtuvad Euroopa Komisjoni volinikud Strasbourgis, et muuhulgas arutada Itaalia eelarvepuudujääki, vabakaubanduslepingut Lõuna-Ameerika majandusühendusega Mercosur ning G20 tippkohtumise tulemusi.

4. ja 5. juulil on volinike kolleegium Helsingis, et võtta osa Soome ELi nõukogu eesistumise avatseremooniast ning kohtuda Soome valitsuse ja presidendiga. Komisjoni president Jean-Claude Juncker kohtub kahepoolselt ka Soome peaministri Antti Rinnega.

Euroopa Liidu Nõukogu

1. juulist saab Soomest ELi nõukogu eesistujariik järgmiseks kuueks kuuks. Soome eesistumise põhiteemadeks on kliima, õigusriigi põhimõtted, konkurentsivõime, sotsiaalne sidusus ja julgeolek. Täpsema programmi ja esialgse ajakava leiate siit (inglise keeles).

4.-5. juulil toimub Helsingis mitteametlik konkurentsivõime ministrite nõukogu. 4. juulil arutavad teadusministrid ELi teadus- ja innovatsioonipoliitikat ning uut teadusuuringute ja innovatsiooniprogrammi „Euroopa horisont“. 5. juulil arutavad ühtse turu, tööstuse ja konkurentsivõime eest vastutavad ministrid siseturu, tööstuse ning vähese CO2-heitega majanduse tulevikku.

Euroopa Parlament

2.–4. juulil koguneb esimest korda Euroopa Parlamendi uus koosseis. Esimesel kohtumisel valitakse parlamendile president ja 14 asepresidenti, kinnitatakse komisjonide koosseisud, tehakse kokkuvõte Rumeenia ELi nõukogu eesistumisperioodist ning tutvutakse järgmise eesistujariigi, Soome, programmiga.

EL ja Eesti

Üritused Eestis. 2.–7. juulil tähistab Lääne-Virumaa koos Saksamaal asuva Plöni maakonnaga sõprussuhte 30. aastapäeva. Nädala jooksul toimuvad mitmesugused üritused, mille korraldamisel lööb kaasa ka Europe Directi Ida-Virumaa teabekeskus.

Riigikogu on suvepuhkusel9. septembrini.

Euroopa Liidu asjade komisjon kohtub 1. ja 5. juulil, et kinnitada Eesti seisukohad mitteametliku konkurentsivõime nõukogu istungiks (4.-5. juuli), Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste (EPSCO) nõukogu istungiks (8. juuli), eurorühma kohtumiseks (8. juuli), majandus- ja rahandusnõukogu (ECOFIN) istungiks (9. juuli) ja mitteametliku keskkonnanõukogu kohtumiseks (11.-12. juuli). Lisaks saavad saadikud ülevaate Soome Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteetidest.

Vabariigi Valitsuse detailse nädalakava leiate siit.

Soome eesistumine

______________________________________________________________

Euroopa Liit sellel nädalal: 24. – 30. juuni 2019

Teisipäev, juuni 25th, 2019
Fotol eelmised Euroopa Komisjoni presidendid aastatest 1958-2019

Sellel nädalal jätkuvad ELi institutsioonide uute juhtide otsingud – 30. juunil kohtuvad Euroopa Liidu liikmesriikide juhid erakorralisel ülemkogul, et leida kandidaat Euroopa Komisjoni presidendi, Euroopa Ülemkogu eesistuja, ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, Euroopa Parlamendi presidendi ja ka Euroopa Keskpanga presidendi kohale. Euroopa Parlamendi president valitakse ametisse juba järgmise nädala täiskogul, mis tuleb kokku 2.–5. juulil.

Read the full entry

Euroopa Liit sellel nädalal: 17. – 23. juuni 2019

Esmaspäev, juuni 17th, 2019

Nädala olulisimaks kohtumiseks on Euroopa Ülemkogu kohtumine 20.-21. juunil, kus EL riigijuhid plaanivad heaks kiita ELi järgmise viie aasta strateegilise tegevuskava, mille alusel koostatakse teiste ELi institutsioonide tööprogrammid, ning otsustada, kellest saavad järgmiseks viieks aastaks ELi institutsioonide juhid. 

Read the full entry

Euroopa Liit sellel nädalal: 10. – 16. juuni 2019

Esmaspäev, juuni 10th, 2019

Sellel nädalal plaanib Eesti esitada oma kandidaadi Euroopa Komisjoni voliniku ametikohale järgmiseks viieks aastaks. 6. juunil kinnitas valitsus voliniku kandidaadiks Kadri Simsoni, kes tutvustab oma nägemust volinikutööst 12. juunil Riigikogus. Uued volinikud ja nende portfellid kinnitab Euroopa Parlament tuginedes Euroopa Komisjoni presidendi kandidaadi ettepanekule. Tutvu volinike ametissenimetamise korraga siin.

Kõigil soovijatel on võimalik aidata valida „Aasta eurooplane“. Auhinnaga tunnustatakse isiku panust Euroopa ideaalide ja Eesti rolli edendamisel ELis. Tutvu kandidaatidega ja vali oma lemmik siin.

Read the full entry