Euroopa Liit sellel nädalal: 19.–25. november

19. Nov 2018

Millised on tähtsamad kõrgetasemelised kohtumised Brüsselis, Strasbourgis ja Tallinnas? Milliseid küsimusi arutavad ELi liikmesriikide ministrid, peaministrid ja riigipead? Milliseid eurooplastele olulisi otsuseid vaevad Euroopa Parlamendi ja Eesti Riigikogu saadikud? Teeme kokkuvõtte alanud nädala tähtsamatest üritustest ja kohtumistest Euroopa Liidu institutsioonides ja Eestis.

 

Euroopa Liidu institutsioonid

Selle nädala olulisim kohtumine Euroopa Liidus on erakorraline ülemkogu 25. novembril, kus ELi liikmesriikide liidrid kinnitavad eeldatavasti heaks Ühendkuningriigi lahkumisleppe Euroopa Liidust. Olulisim teavitus on Euroopa Komisjoni oodatav hinnang ELi riikide, sh Itaalia 2019.a. eelarvele.

Eesti sündmustest väärib märkimist Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansipi Eesti visiit.

 

Euroopa Komisjon

21. novembril toimub Euroopa Komisjoni volinike iganädalane istung. Euroopa Komisjon annab hinnangu eurotsooni riikide 2019. aasta eelarvekavadele ning kinnitab Euroopa poolaastat käsitlevate dokumentide nn sügispaketi, mille seas on liikmesriikide majanduskasvu analüüs ja soovitused. Lisaks on päevakorras Euroopa investeerimiskava ning teabevahetuse takistused ühtsel turul.
#EuropeanSemester #SingleMarket #investEU

Kui hea on eurooplaste tervis? Euroopa Komisjon tutvustab koos OECDga tehtud uuringu tulemusi 22. novembril. #SoHEU18

 

Euroopa Liidu Nõukogu

25. novembril tuleb kokku erakorraline ülemkogu, et kinnitada heaks Ühendkuningriigi lahkumislepe Euroopa Liidust ning võtta vastu poliitiline deklaratsioon ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete kohta. Kohtumist valmistab ette erakorraline üldasjade nõukogu 19 novembril. #EUCO #Brexit Summit #Article50

19. novembril kohtub ka EL 27 liikmesriikide rahandusministritest koosnev eurorühm, et arutada Euroopa majandus- ja rahaliidu tugevdamist, riskide vähendamist pangandusliidus, laenustabiilsust ning likviidsustingimusi. Eurorühm jätkab tööd, et luua ühine kriisilahendusfondi kaitsemehhanism (Single Resolution Fund) ja ajakohastada Euroopa stabiilsusmehhanismi.

19. novembril kohtub põllumajanduse ja kalanduse nõukogu, et kokku leppida süvamere kalavarude 2019. ja 2020. aasta püügis. Arutatakse ka ELi ühise põllumajanduspoliitika tulevikuplaane, taimekaitseprobleeme ning hiljuti moodustatud Aafrika maapiirkondade rakkerühma tegevust.

19 ja 20. novembril tuleb kokku välisasjade nõukogu. Välisministrid vaatavad üle viimased välispoliitilised arengusuunad Bosnia ja Hertsegoviinas, Ukrainas ja Jeemenis. Valmistutakse 23. oktoobril Brüsselis toimuvaks Euroopa Liidu ja Kesk-Aasia kohtumiseks ning koos kaitseministritega räägitakse ELi julgeoleku- ja kaitsekoostööst. Ühises päevakorras on ka Euroopa Liidu üldise välis- ja julgeolekupoliitika strateegia algatused nagu alaline struktureeritud koostöö (PESCO), kaitseküsimuste iga-aastane kooskõlastatud läbivaatamine (CARD), Euroopa Kaitsefond, sõjaväeline liikuvus, sõjaliste missioonide plaanimise ja juhtimise teenistus, tsiviiltegevuse kokkulepe ja Euroopa rahutagamisrahastu ettepanekud. Kohtumisel osaleb ka NATO peasekretär Jens Stoltenberg, kellega räägitakse NATO ja ELi koostööst, eriti hübriidohtudest ja sõjaväelisest liikuvusest. Vaadatakse üle ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika missioonid ja operatsioonid.

22. novembril toimuvad Euroopa Liidu ja Tadžikistani koostöönõukogu ja Euroopa Liidu ja Usbekistani koostöönõukogu.

 

Euroopa Parlamendis toimub töö gruppides ja komisjonides. Muuhulgas arutab tööhõivekomisjon piiriülest sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamist ja õiguskomisjon vilepuhujate kaitset.

 

EL ja Eesti

21. novembril tutvustab Euroopa Komisjoni esindus Tallinnas Alexela Kontserdimajas noortekonverentsil “Lahe Koolipäev” noortele mõeldud üritusi. Samuti tutvustatakse kampaaniat EUandME, mille eesmärk on suurendada noorte inimeste teadlikkust oma õiguste ja võimaluste kohta, mis neil Euroopa Liidus elades on. #EUandME

22. novembril kohtub Eesti ametnike ja ettevõtetega Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi (DG CONNECT) delegatsioon, et valmistada ette uue digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) määramist Eestile.

22.–23. novembril on Eestis visiidil Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip. Muu hulgas kohtub ta 20. augusti Klubi ja MTÜ Eesti Vabaduse Eest esindajatega, esineb Eesti Riigiametnike Klubile ning võtab osa ümarlauadiskussioonist Ida-Viru Kaubanduskojaga. 23. novembril on Ansip Pärnus ning kohtub Pärnu Kaubanduskoja esindajatega ning Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi õpilastega. Kell 14.00 on kõigil võimalik asepresidendiga kohtuda Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis ning vahetada mõtteid ELi teemadel. #EUdialogues

22. novembril räägib Jõhvis toimuval arengufoorumil Ida-Viru 2030+ Euroopa Liidu arengusuundadest Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets (#EUdialogues). 23. novembril tutvustab ta TÜ Narva Kolledžis noortefoorumil “Co‑management: täna valin ja otsustan mina!” Euroopa Parlamendi valimisi (#EUelections2019).

 

Eesti Riigikogu

18.-20. novembril osaleb Euroopa Liidu asjade komisjoni delegatsioon Viinis Rahvusparlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide täiskogu istungil (COSAC). Üle vaadatakse Austria eesistumise saavutused, Brexiti läbirääkimiste seis, Euroopa Liidu kliimapoliitika ja energialiit ning kevadiste Euroopa Parlamendi valimistega seoses ka ühenduse läbipaistvus ja kodanike kaasamine.

22. ja 23. novembril toimuvad Euroopa Liidu asjade komisjoni istungid. Valmistatakse ette ja kinnitatakse Eesti seisukohad 25. novembri Euroopa Ülemkogu istungiks, 26.–27. novembril toimuvaks ELi haridus-, noorte, kultuuri- ja spordinõukogu istungiks, 26. novembril toimuvaks ELi välisasjade nõukogu (arengukoostöö) istungiks ning kujundatakse seisukoht Euroopa Investeerimispanga põhikirja muutmise suhtes.

Riigikogu XIII täiskogu VIII istungjärgu 9. töönädala päevakord hõlmab muuhulgas järgmist.

  • Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seaduse 678 SE kolmas lugemine. Eelnõuga võetakse Eesti õigusesse üle ELi ärisaladuse kaitse direktiiv, mille alusel defineeritakse ärisaladus ja selle ebaseaduslik saamine, reguleeritakse kasutamine ja avaldamine ning kehtestatakse ärisaladuse kaitseks täiendavad õiguskaitsevahendid.
  • Isikuandmete kaitse seaduse 679 SE teine lugemine. Eelnõuga luuakse üldised raamid isikuandmete töötlemisele. Samuti võetakse seadusega üle ELi direktiiv, mis käsitleb füüsiliste isikute isikuandmete töötlemist pädevate asutuste poolt süütegude tõkestamisel, uurimisel, avastamisel ja vastutusele võtmisel.
  • Äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse 712 SE teine lugemine. Kehtiva seadusandluse kohaselt on Eesti mitteresidentidel raskusi Eestis äriühingu nimel pangakonto avamisega, mis on aga kehtiva õiguse kohaselt osaühingu tavamenetluses asutamise eelduseks. Seaduse jõustudes on osaühingu asutamisel võimalik kasutada ükskõik millises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis asutatud pangas või makseasutuses asuvat kontot.
  • Relvaseaduse muutmise seaduse 654 SE kolmas lugemine, et võtta arvesse ELi 2018.aasta septembri seadusemuudatust, millega kehtestati hoiatus-, signaal- ja akustilistele relvadele ühtsed tehnilised nõuded. Samuti võetakse üle tulirelvade ja nende osade ühtsed märgistusnõuded.
  • Riigikogu otsustab, kas pikendada Eesti kaitseväelaste osalust ELi inimkaubitsejate vastu võitlemise operatsioonil Liibüas ja väljaõppemissioonil Malis. Samuti otsustatakse, kas anda kaitseväele paindlik mandaat, mis võimaldaks tal NATO, ELi või ÜRO juhitaval rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil vajadusel kiiresti reageerida.

 

Vabariigi Valitsuse nädalakava leiate siit.

 

 

Leave a Reply