Euroopa Liit sellel nädalal: 21.–25. jaanuar 2019

21. Jan 2019

 

Millised on tähtsamad kõrgetasemelised kohtumised Brüsselis, Strasbourgis ja Tallinnas? Milliseid küsimusi arutavad ELi liikmesriikide ministrid, peaministrid ja riigipead? Milliseid eurooplastele olulisi otsuseid vaevad Euroopa Parlamendi ja Eesti Riigikogu saadikud? Teeme kokkuvõtte alanud nädala tähtsamatest üritustest ja kohtumistest Euroopa Liidu institutsioonides ja Eestis.

Üritused Eestis

Neljapäeval, 24. jaanuaril kell 17.00–18.30 toimub Maarjamäe lossis kõrgetasemeline seminar teemal „Kuidas võidelda Euroopas väärinfoga?”. Kutsetega seminari kõnelejateks on Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid ja Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip.

24.01 kell 18.00 toimub Tallinnas, Tondiraba Huvikoolis aruteluõhtu „Taaskasutus, keskkonnakaitse ja jätkusuutlik eluviis linnakogukonnas”. Üritusel osalevad Lasnaidee eestvedaja Maria Derlõš, Tallinna Keskkonnaameti jäätmehoolde osakonna peaspetsialist Aleksandr Taraskin ja Keskkonnaministeeriumi teadusnõunik Katarina Viik. Tegemist on esimese üritusega kampaania „EL – koos oleme kaitstud” ürituste sarjast, mille raames toimub kaheksa aruteluõhtut üle Eesti sellistel teemadel nagu tervis, keskkond, kuritegevus, terrorism, ränne ja majandus. Üritustele on võimalik registreeruda siin: https://tinyurl.com/EUProtects.

Reede, 25. jaanuari hommikul peab Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip külalisloengu Jaan Poska Gümnaasiumis Tartus. 25. jaanuari pärastlõunal kell 14.30 esineb asepresident Ansip Tartus idufirmade päeval sTARTUp Day ettekandega „How Europe could lead in Aritificial Intelligence?“.

Eelteade: peale Brexiti-leppe tagasilükkamist Briti alamkojas 15. jaanuaril (korduvhääletus toimub 29. jaanuaril) on suurenenud Ühendkuningriigi EList leppeta lahkumise tõenäosus. Euroopa Komisjoni esindus ja Välisministeerium plaanivad ajavahemikus 4.–8. veebruar infoseminari, millel osalevad Euroopa Komisjoni Brexiti ettevalmistusrühma eksperdid Brüsselist.

Euroopa Liidu institutsioonid

Selle nädala fookuses on välisasjade nõukogu ja eurorühma kohtumised.

Euroopa Liidu Nõukogu

  1. jaanuaril kohtub eurorühm, et arutada 2019. aasta euroala majanduspoliitikat käsitlevate nõukogu soovituste eelnõusid (ELi poliitikakoordineerimise mehhanismi ehk Euroopa poolaasta raames) ja euro rahvusvahelist rolli (Euroopa Komisjoni 2018. aasta detsembri samateemalise teatise alusel). Käivitatakse ka protsess Euroopa Keskpanga juhatuse uue liikme ametissenimetamiseks. Eurorühma laiendatud koosseis vahetab samal päeval mõtteid Euroopa majandus- ja rahaliidu tugevdamise üle.
  2. jaanuaril toimub ka välisasjade nõukogu kohtumine. Välisministrid arutavad Euroopa Komisjoni poolt 5. detsembril 2018 esitatud väärinfovastast tegevuskava, olukorda Venezuelas ja Kongo Demokraatlikus Vabariigis. Samuti valmistub nõukogu ELi ja Araabia Riikide Liiga ministrite 4. veebruari kohtumiseks ning arutab ELi-ASEANi ministrite kohtumist, mis toimub samal päeval (21. jaanuar) Brüsselis.
  3. ja 22. jaanuaril toimub ELi ja Aafrika Liidu ministrite kohtumine, mille põhiteema on omavaheline koostöö.

Euroopa Parlament

Euroopa Parlamendis on komisjonide nädal:

  • Regionaalarengu komisjon hääletab teisipäeval, 22. jaanuaril uute reeglite ja tingimuste üle, mille põhjal hakatakse aastatel 2021–2027 ELi struktuurifondidest rahalisi toetusi maksma. See puudutab rahalisi toetusi piirkondliku arengu, sotsiaalse ühtekuuluvuse, varjupaiga- ja rändepoliitika, sisejulgeoleku ja piirihalduse poliitika jaoks.
  • Siseturu ja tarbijakaitse komisjon hääletab teisipäeval, 22. jaanuaril ELi tarbijakaitsenõuete ajakohastamise üle. Uuendused hõlmavad muuseas karistusi tarbijakaitsenõuete eiramise eest, internetipõhiste kauplemiskohtade läbipaistvust (näiteks reitingud ja hinnangud), n-ö tasuta digitaalteenuseid (nt rakendused, sotsiaalmeedia) kasutavate tarbijate kaitset, erineva kvaliteediga toodete müümist erinevates liikmesriikides jne.

Samas komisjonis tulevad hääletusele ka uued liikluskindlustuse eeskirjad, et paremini kaitsta liiklusõnnetuste ohvreid. Kavandatavad sätted puudutavad näiteks hüvitise maksmist ohvritele juhul, kui kindlustusfirma läheb pankrotti, minimaalseid kindlustuskaitse summasid jne.

  • Keskkonna, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon hääletab teisipäeval, 22. jaanuaril seadusandliku ettepaneku üle, mille eesmärk on leevendada veepuudust muutuva kliima kontekstis. Eesmärk on suurendada põllumajanduses kasutatava vee taaskasutust.
  • Rahvusvahelise kaubanduse komisjon hääletab neljapäeval, 24. jaanuaril selle üle, kas kinnitada ELi ja Singapuri vaheline vabakaubandusleping. Leping kaotaks praktiliselt kõik EList Singapuri viidavate toodete kaubandustariifid ja sisaldab klausleid intellektuaalomandi õiguste, päritolureeglite ja kestliku arengu kohta.

Euroopa Komisjon

Euroopa Komisjoni volinikud kohtuvad 23. jaanuaril, et muu hulgas arutada komisjoni teatist, mis puudutab investoritele ELi kodakondsuse ja elamisloa andmist.

EL ja Eesti

Eesti Riigikogu

  1. jaanuaril kohtub Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon, et arutada Eesti seisukohti 28. jaanuaril toimuval ELi põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil ning esitada oma seisukohad 2021.–2027. aasta ELi ühise põllumajanduspoliitika reformipaketi ja kestlikku biomajandust käsitleva Euroopa Komisjoni teatise kohta.

Riigikogu XIII täiskogu 21.–25. jaanuari töönädal hõlmab muu hulgas:

  • jaanuar: hääletus Eesti Vabariigi osaluse suurendamise üle Rahvusvahelises Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas;
  • jaanuar: arutelu ELi kodaniku seaduse ja teiste seaduste täiendamise seaduse üle (seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega Euroopa Liidust).

Vabariigi Valitsuse töönädala raames viibib peaminister Jüri Ratas 22.–25. jaanuaril Šveitsis Davosis, kus osaleb Maailma Majandusfoorumi aastakoosolekul. 25. jaanuaril osaleb maaeluminister Tarmo Tamm Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni kohtumisel, et tutvustada Eesti seisukohti Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu 28. jaanuari istungil, kus arutatakse ELi ühist põllumajanduspoliitikat peale 2020. aastat.

Valitsuse detailse nädalakava leiate siit.

Leave a Reply