Euroopa Liit sellel nädalal: 4. – 10. märts 2019

4. Mar 2019

Eesti kodanikud on oma hääle andnud ja Riigikogu on valitud. Ootame huviga uut valitsust ja koalitsioonikokkulepet.

Euroopa Liidus liiguvad asjad omasoodu. Justiits- ja siseküsimuste nõukogu ning Euroopa Komisjoni laual on taas rändeteemaatika ning Euroopa Parlamendi transpordi- ja turismikomisjon hääletab kellakeeramise lõpetamise üle. Vaata täpsemalt allpool.

Üritused Eestis

4. ja 5. märtsil toimub Helsingis Eesti ja Soome ühine arutelu Euroopa valimiste ja sellega seotud olulistel teemadel nagu ränne, piirikontroll, ELi eelarve, sotsiaal- ja tööpoliitika, välisabi ja julgeolek.

Neljapäeval, 7. märtsil kell 16.30 toimub Kuressaare TalTechi Väikelaevaehituse kompetentsikeskuses aruteluõhtu teemal „Kuidas saaksime paremini kaitsta loodust ja elurikkust?”. Tegemist on kuuenda üritusega sarjast „EL – koos oleme kaitstud” ja sellele on võimalik registreeruda siin.

 

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Liidu Nõukogu

4. märtsil kohtuv transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu energia küsimustes plaanib kokku leppida rehvide märgistamise reeglites. Tulevikus on plaanis kanda rehvidele info ka nende kütusesäästlikkuse, ohutuse ja müra kohta.

5. märtsil soovib keskkonna nõukogu jõuda poliitilisele kokkuleppele veedirektiivi muutmises, millega soovitakse karmistada veekvaliteedinorme ning parandada ligipääsu joogiveele.

Nii energia kui keskkonna valdkonna eest vastutavad ministrid arutavad oma kohtumistel komisjoni visiooni muuta Euroopa 2050.aastaks kliimaneutraalseks.

5. märtsil arutab ELi ja Gruusia assotsiatsiooninõukogu omavahelisi suhteid ja arenguid Gruusias.

7. ja 8. märtsil tuleb kokku justiits- ja siseküsimuste nõukogu. 7. märtsil arutavad siseministrid milline peaks olema ELi terrorismivastane poliitika, kuidas toimib rändealane koostöö kolmandate riikidega ja kuidas võidelda Euroopa valimiste lähenedes väärinfoga. Justiitsministrid arutavad 8. märtsi kohtumisel ligipääsu e-tõenditele ning koostööd Ameerika Ühendriikidega.

 

Euroopa Komisjon

4. märtsil avaldab komisjon ülevaate ringmajanduse tegevuskava rakendamisest. Tegevuskava võeti vastu 2015. aastal ning selle alusel vähendatakse Euroopas ühekordsete pakendite kasutamist ja tõhustatakse jäätmete liigiti kogumist.

6. märtsil kinnitab komisjon Euroopa rändealase tegevuskava rakendamise aruande ja valmistub ELi ja Hiina tippkohtumiseks 9. aprillil.

 

Euroopa Parlamendis toimub töö komisjonides ja fraktsioonides:

  • 4. märtsil hääletab transpordi- ja turismikomisjon kellakeeramise lõpetamise üle, mis peaks Euroopa Parlamendi täiskogul tulema hääletusele märtsi lõpus ja mida transpordiministrid arutavad juunikuus. Euroopa Komisjoni ettepaneku kohaselt mindaks ELis suveajale viimast korda üle pühapäeval, 31. märtsil 2019. Austria eesistumise ajal tehti ettepanek pikendada tähtaega 2021. aastani.
  • 4. märtsil hääletab välisasjade komisjon ettepaneku üle koondada enamik ELi naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendeid ühte fondi, mille eelarve oleks 89,2 miljardit eurot aastatel 2021–2027 ehk 11% rohkem kui praegu.

 

EL ja Eesti

Riigikogu XIII koosseis on oma töö lõpetanud.

Vabariigi Valitsuse detailse nädalakava leiate siit.

 

 

 

 

Leave a Reply