Euroopa Liit sellel nädalal: 10.–16. detsember

10. Dec 2018

Foto © Euroopa Liit

 

Millised on tähtsamad kõrgetasemelised kohtumised Brüsselis, Strasbourgis ja Tallinnas? Milliseid küsimusi arutavad ELi liikmesriikide ministrid, peaministrid ja riigipead? Milliseid eurooplastele olulisi otsuseid vaevad Euroopa Parlamendi ja Eesti Riigikogu saadikud? Teeme kokkuvõtte alanud nädala tähtsamatest üritustest ja kohtumistest Euroopa Liidu institutsioonides ja Eestis.

 

Üritused Eestis

10. detsembril toimub Euroopa Liidu Majas (Laikmaa 15, Tallinn) Austria Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise teemaline seminar.

10. detsembril kohtuvad Tallinnas Eesti, Leedu ja Poola transpordiministrid ning Soome ja Läti esindajad, kohtumise peateema on Rail Balticu arendamine. Eesti, Läti ja Leedu annavad täna ühtlasi Soomele üle ametliku kutse liituda Rail Balticu ühisettevõttega.

 

Euroopa Liidu institutsioonid

Selle nädala fookuses on Euroopa Parlamendi täiskogu istung (10.-13. detsember, Strasbourg) ning Euroopa Ülemkogu kohtumine (13.-14. detsember, Strasbourg)

Euroopa Parlamendi täiskogu:

  • Esmaspäeval, 10. detsembril arutab Parlament ELi Keskkonna- ja kliimameetmete programmi (LIFE) loomist.
  • Teisipäeval, 11. detsembril hääletab parlament Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise, Euroopa Tööjõuameti ning Keskkonna- ja kliimameetmete programmi (LIFE) loomise üle. Hääletusele tulevad ka Tunne Kelami raport sõjalise liikuvuse ja Yana Toomi raport hariduse kohta digiajastul (vt. üleval).
  • Kolmapäeval, 12. detsembril toimub arutelu Ühendkuningriigi EList väljaastumise kohta ja peetakse Sahharovi auhinna tseremoonia, mis seekord läheb vangistatud Ukraina režissöörile Sentsovile. Parlament hääletab ELi 2019. aasta üldeelarve, Euroopa Kaitsefondi ja Euroopa ühendamise rahastu loomise üle. Parlament plaanib anda ka oma heakskiidu ELi ja Jaapani vahelise strateegilise partnerluse lepingule ning debateerib digiteenuste maksu ja maksustamise küsimustes hääleteenamuse nõude vajalikkuse üle.
  • Neljapäeval, 13. detsembril tuleb hääletusele ELi kosmoseprogrammi ja Kosmoseprogrammi Ameti loomine ning Digitaalse Euroopa programmi kehtestamine aastateks 2021–2027.

Euroopa Komisjon

11. detsembril toimub Strasbourgis Euroopa Komisjoni iganädalane istung. Volinikud valmistuvad Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (13.-14. detsember) ja euroala tippkohtumiseks (14. detsember) ning kinnitavad julgeolekuliidu loomise 17. vahearuande.

9.-11. detsembril juhib volinik Avramopoulos ELi delegatsiooni ülemaailmse rändekokkuleppe valitsustevahelisel konverentsil Marrakechis.

 

Euroopa Liidu Nõukogu

10. detsembril kohtub välisasjade nõukogu, et arutada olukorda Ukrainas / Azovi merel, viimaseid arenguid Lääne-Balkanil ja Venezuelas, Iraani küsimust ning ELi ja Aafrika Liidu vahelist koostööd.

11. detsembril kohtub üldasjade nõukogu, mille päevakorras on ELi mitmeaastase finantsraamistiku (2021-2027) arutelu, ettevalmistused Euroopa Ülemkogu 13.-14. detsembri kohtumiseks ja nõukogu 18 kuu tööprogramm. Arutatakse ka õigusriigi põhimõtete austamist Poolas ja Ungaris ning Euroopa Komisjon tutvustab oma 2019. aasta majanduskasvu analüüsi, mis tähistab ELi majanduse juhtimise iga-aastase tsükli ehk Euroopa poolaasta algust.

13. ja 14. detsembril tuleb kokku Euroopa Ülemkogu, et pidada esimene sisuline arvamustevahetus järgmise mitmeaastase finantsraamistiku (2021-2027) teemal, vaadata üle ühtse turu toimimine peale 2018. aasta märtsis tehtud järeldusi ning rändepoliitika suhtes võetud tervikliku lähenemisviisi rakendamine vastavalt 2018. aasta juunikuu järeldustele. Ülemkogu arutab ka ettevalmistusi 24.–25. veebruaril 2019 toimuvaks tippkohtumiseks Araabia Riikide Liigaga ning väärinfo tegevuskava

14. detsembril toimub euroala tippkohtumine. Oodata on selgeid sõnumeid ja suuniseid Euroopa majandus- ja rahaliidu süvendamisel.

 

EL ja Eesti

 

Eesti Riigikogu

10. ja 14. detsembril toimuvad Euroopa Liidu asjade komisjoni istungid. Lisaks ELi nõukogude kohtumisteks ettevalmistamisele annab komisjon oma seisukoha ELi Piirihalduse ja tagasisaatmise paketi eelnõude, rahapesuvastase järelevalve raamistiku tugevdamise ning Euroopa küberturvalisuse pädevuse keskuse kohta.

Riigikogu XIII täiskogu VIII istungjärgu 11. töönädala päevakord hõlmab muuhulgas:

  • detsember: Peaminister Jüri Ratas ja Toomas Vitsut annavad ülevaate valitsuse tegevusest ELi poliitika teostamisel.
  • detsember: Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse kolmas lugemine (mis vastuvõtmise korral suurendab Eestist Euroopa Parlamenti valitavate liikmete arvu ühe võrra), otsus Ühendkuningriigi poolt Euroopa Investeerimispangas märgitud kapitali asendamise kohta, ELi ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus, 2019. aasta riigieelarve seaduse kolmas lugemine ning kaitseväe kasutamise tähtaegade pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel erinevates riikides.
  • detsember: kodakondsuse seaduse muutmine ja koolieelse lasteasutuse seaduse muutmine.

 

Vabariigi Valitsuse nädalakava leiate siit.

Leave a Reply