Euroopa Liit sellel nädalal: 30. november – 6. detsember

30. Nov 2020

Täna, 1. detsembril täitub president Ursula von der Leyeni komisjonil esimene aasta ametis. Eile, 30. detsembril toimus Euroopa Komisjoni eestvõttel esimene Schengeni foorum, millel arutati tugevama Schengeni viisaruumi loomist.  Sel nädalal esitleb Euroopa Komisjon Euroopa demokraatia tegevuskava ning teatist liikmesriikide õigussüsteemide digitaliseerimise kohta. Jätkuvad ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahelised läbirääkimised ELi 2021. aasta eelarve ja uue mitmeaastase finantsraamistiku valdkondlike programmide rahastamise üle. COVID-19 kriis on teemaks nii tervishoiuministrite kui ka kultuuriministrite videokohtumistel.

Üritused Eestis

Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu infokeskus ja noorteorganisatsioon Tegusad Eesti Noored kutsuvad 2. detsembril kell 16 veebiarutelule „Euroopa rohelepe: lootused vs reaalsus“.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Parlamendis on komisjonide töönädal. Jätkuvad ka parlamendi ja nõukogu vahelised läbirääkimised ELi 2021. aasta eelarve ja uue mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) valdkondlike programmide rahastamise üle. Kokkulepet loodetakse nii ühtekuuluvusfondide, merendus- ja kalandusfondi kui ka kaitsefondi suhtes.

Täna, 1. detsembril hääletab põllumajanduskomisjon ühtse põllumajanduspoliitika rahastamist aastatel 2021-2022. Plaanitud on pikendada praeguse ühtse põllumajanduspoliitika kohaldamist, s.t toetused põllumajandustootjatele jätkuvad kokkulepitud mahus. Keskkonnakomisjon arutab joogiveedirektiivi osas liikmesriikidega saavutatud kokkulepet. Sama komisjon annab oma seisukoha ELi kliimamuutustega kohanemise strateegia kohta, mis on koostamisel Euroopa Komisjonis. Kodanikuvabaduste komisjon arutab ELi lepingu artikli 7 kohast rikkumismenetlust Poola ja Ungari suhtes, samuti LGBTI kogukondade olukorda neis riikides. Arutelule on kutsutud ka õigusküsimuste volinik Didier Reynders ning võrdõiguslikkuse volinik Helena Dalli. Kodanikuvabaduste komisjonis annab aru ka Frontexi juht Fabrice Leggeri. Arutelu keskmes on Frontexi töötajate väidetav seotus varjupaigataotlejate paatide tagasitõrjumisega Kreeka rannikuvetest.

Euroopa Komisjon

Täna, 1. detsembril täitub president Ursula von der Leyeni komisjonil esimene aasta ametis. Selle perioodi tähtsamatest saavutustest saab ülevaate siin. Eile, 30. novembril leidis aset esimene Schengeni foorumi, et arutada koos Euroopa Parlamendi liikmete ja siseministritega Schengeni ala tugevdamist. Sel nädalal avaldab Euroopa Komisjon teatise Euroopa õigussüsteemide digitaliseerimise ja piiriülese e-õiguskeskkonna kohta. Välja tuleb ka Euroopa demokraatia tegevuskava, mille eesmärk on tagada kodanikele võimalus osaleda demokraatlikes otsustusprotsessides ilma välise sekkumise ja manipuleerimiseta. Samuti tutvustatakse uut strateegiat põhiõiguste harta rakendamiseks. Komisjon pakub välja ka ühise lähenemisviisi COVID-19 piirangutest väljumise kohta ning tutvustab meedia- ja audiovisuaalse sektori kriisist taastumise strateegiat. Täna,  1. detsembril osaleb komisjoni president Ursula von der Leyen ELi terviseealasel tippkohtumisel, mis on 28 terviseorganisatsiooni algatus praegustele tervishoiuprobleemidele lahenduste leidmiseks.

Euroopa Liidu Nõukogu

Eilsel, 30. novembri eurorühma kohtumisel esitas Euroopa Komisjon oma arvamuse liikmesriikide eelarvekavade kohta. Eilsel haridusministrite videokonverentsil arutati Euroopa haridusruumi loomist 2025. aastaks. Täna, 1. detsembril toimuval majandus- ja rahandusministrite kohtumisel esitleb Euroopa Komisjon oma 2020. aasta sügisest majandusprognoosi. Jutuks tulevad muu hulgas ka maksustamisalane halduskoostöö ning pangaliidu tugevdamine. Samal päeval arutavad kultuuriministrid, kuidas kultuuri- ja loomesektoris kasutada maksimaalselt ära Euroopa taasterahastut. Kolmapäeval, 2. detsembril arutavad justiitsministrid terrorismivastase võitluse õiguslikke aspekte ning õigusriigi põhimõttega seotud küsimusi. Samal päeval võtavad tervishoiuministrid vaatluse alla COVID-19 olukorra ja ELi ravimistrateegia. Neljapäeval, 3. detsembril kohtuvad tööhõive- ja sotsiaalministrid, et arutada platvormitöö ning naiste ja meeste võrdse tööturul osalemise teemasid.

EL ja Eesti

Eesti Riigikogu

Euroopa Liidu asjade komisjon arutas eile, 30. novembril Eesti seisukohti ELi justiitsministrite videokohtumisel (2. detsember, kutsutud justiitsminister Raivo Aeg) ning  tööhõive- ja sotsiaalministrite kohtumisel (2.–3. detsember, kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik). Reedel, 4. detsembril tulevad jutuks Eesti seisukohad transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungil (7.–8. detsember, kutsutud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem ning majandus- ja taristuminister Taavi Aas), välisasjade nõukogu (7. detsember) ja üldasjade nõukogu istungil (8. detsember, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu).  

Leave a Reply