Euroopa kalender 4.–8.12 – Eesistumise lõpuspurt

4. Dec 2017

Euroopa Komisjoni esinduse juhi Keit Kasemetsa nädala ettevaade

Eesistumise viimane kuu kuni jõuludeni on Brüsselis Eesti jaoks ülitihe. Eesistuja laud on tegemist vajavatest otsustest lookas ja julgelt võib öelda, et enam kui pooli meie valitsuse liikmeid saab sel nädalal Brüsselis kohata. Nädala menüüs on eurorühma uue juhi määramine, ettevalmistused Brexiti läbirääkimiste teise etapi alustamiseks, digitaalse turu, transpordi, siseturvalisuse, finantspoliitika ning töö- ja tervisepoliitika teemad. Magustoiduks serveerib komisjon majandus- ja rahaliidu reformi ettepanekud.

I Eesistuja Eesti ja Euroopa Liidu masinavärk

Eurorühm valib uue juhi, rahandusministrid vaatavad läbi riikide eelarved

Võib kindel olla, et meedia kihab ELi asjadest siis, kui kedagi kuhugi valitakse. Täna üritatakse valida uut juhti eurorühmale. Parimalt stardikohalt läheb päevale vastu Portugali rahandusminister Mario Centeno. Tema kõrvalt stardib Slovakkia rahandusminister Peter Kazimir. Aga parim stardipositsioon ei taga teatavasti alati võitu, oma võimalused võistluses, mida mõjutab nii riikide sisepoliitika kui ka ELi institutsioonide juhtide erakondlik ja rahvuslik tasakaal, on ka Läti rahandusministril Dana Reizniece-Ozolal ja Luksemburgi ministril Pierre Gramegnal. Valikuprotseduuriks on hääletamine, milles osalevad 19 euroala riiki.

Eurorühma laual on ka palju sisulisi teemasid: arutatakse Kreeka, Küprose ja Hispaania majanduse seisu; vaadatakse üle euroala riikide eelarved ja pannakse paika edasine tööplaan. Laiendatud koosseisus (st koos teiste ELi riikidega) peetakse järgmise nädala ülemkogu ette valmistav arutelu majandus- ja rahaliidu reformi üle. http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eurogroup/2017/12/04/

Homsel majandus- ja rahandusministrite kohtumisel üritatakse uuesti jõuda kokkuleppele e-kaubanduse käibemaksustamises ning arutatakse eri teemade hetkeseisu alates digitaalmajanduse maksustamisest ja lõpetades pangaliidu reformiga. http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2017/12/05/

Digiministrid arutavad andmete vaba liikumist

Digiministrite laual olevad eelnõud on keerulised ja vaatamata ühele erakorralisele kohtumisele ning digitippkohtumisele Tallinnas on probleeme jätkuvalt küllaga. Täna toimuval kohtumisel lepitakse kokku Euroopa Sideameti uuendatud mandaadis. Teistel teemadel lõpliku kokkuleppeni ei jõuta, arutatakse nii küberturvalisust, elektroonilise side koodeksit, e-privaatsust kui ka meile ehk kõige olulisemat – andmete vaba liikumise eelnõud. http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/tte/2017/12/04-05/

Transpordiministrid arutavad liikuvuse paketti

Kuna komisjon esitas olulised eelnõud võrdlemisi hiljuti, keskendub ka transpordiministrite homne kohtumine peamiselt poliitilistele aruteludele. Ette võetakse sellised keerulised ja tundlikud teemad nagu lähetatud töötajad transpordisektoris, teemaksud ja konkurents lennundussektoris. Eesti annab eesistujana edasistele aruteludele suuna nõukogu järeldustega, mis sisaldavad meile olulisi teemasid, nagu digitaalne transport ning üleeuroopaline transpordivõrk (TEN-T) ja Euroopa ühendamise rahastu (CEF). http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/tte/2017/12/04-05/

Sise- ja justiitsministrid lepivad kokku Eestis asuva eu-LISA ülesannete laiendamises

Siseturvalisuse valdkonnas on üheks Eesti prioriteediks Tallinnas asuva ELi ameti eu-LISA ülesannete laiendamine ning selles jõutakse neljapäeval suure tõenäosusega ka riikidevahelise kokkuleppeni. See on olnud keeruline protsess, mille õnnestumises on oma osa nii sise- kui ka justiitsministril. Lisaks senistele ülesannetele hakkab amet vastutama ka kahe uue infosüsteemi (sisse- ja väljasõidu infosüsteem ning ELi reisiinfo ja -lubade süsteem) väljaarendamise ja käigushoidmise eest. Suuremad ülesanded toovad Tallinnasse ka rohkem tippspetsialistidele mõeldud töökohti. Lisaks arutavad siseministrid juba tavaks saanud teemasid, nagu terrorismivastane võitlus ja ränne.

Justiitsministrid lepivad kokku arstimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikuse tunnustamise eeskirjades ning Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS) reformi põhimõtetes.
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/jha/2017/12/07-08/

Töö- ja terviseministrid lepivad kokku peretoetuste ja pikaajalise hoolduse hüvitiste koordineerimises

Sotsiaaltoetuste piiriülene maksmine ja riigist riiki ülekandmine on keeruline teema. Neljapäeval lepivad tööministrid kokku uutes sotsiaalkindlustuse koordineerimise põhimõtetes, mis käsitlevad peretoetusi ja pikaajalise hoolduse hüvitisi. Lisaks jõutakse eeldatavasti kokkuleppele selles, kuidas parandada erivajadustega inimeste juurdepääsu teenustele ja toodetele. Terviseministrid arutavad reedel ELi ravimipoliitikat ja võtavad vastu järeldused Eestile prioriteetsetel teemadel – e-tervis ja alkoholipoliitika piiriülesed aspektid. http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/epsco/2017/12/07-08/

II Tähtajad ja olulised kuupäevad

6. detsembril annab komisjon hinnangu, kas Brexiti läbirääkimistel on saavutatud piisav edasiminek läbirääkimiste teise etapiga alustamiseks. Brexiti läbirääkimistel on käesolev nädal kahtlemata määrava tähtsusega. Kuigi lõppotsus läbirääkimiste teise etappi liikumise kohta tehakse järgmise nädala ülemkogul, langeb sisuline otsus sel nädalal. Otsust on vaja liikmesriikide vahel läbi rääkida ja ette valmistada ning kuigi Ühendkuningriik eeldab ehk võimalust kuni viimase hetkeni kokkulepet sõlmida, on kolmapäeval pärast volinike istungit Brexiti pealäbirääkija Michel Barnieri poolt avaldatav komisjoni hinnang paljuski määrav. Nii on Theresa May tänasel kohtumisel komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri ja ülemkogu presidendi Donald Tuskiga suur kaal. Tänaseks on rahaliste kohustuste ja kodanike õiguste küsimustes laias plaanis kokkuleppele jõutud, kuid lauale on jäänud Põhja-Iirimaa küsimus. Lihtsustatult seisneb probleem selles, et Iirimaa ei nõus piiri tekkimisega Iirimaa ja Põhja-Iirimaa vahele, kuid Ühendkuningriigi siseturult ja tolliliidust lahkumisega just see juhtuks. Ülemkogu president on kinnitanud, et ELi riigid toetavad Iirimaad ning ilma iirlastele sobiva kokkuleppeta edasi liikuda ei saa.

6. detsembril avaldab komisjon ka Euroopa majandus- ja rahaliidu reformi ettepanekud. Nende esimene arutelu toimub järgmise nädala lõpul ülemkogul. Komisjoni ettepanekud, mis katavad laia spektrit teemasid alates vastutuse jagamisest tarbijate hoiuste tagamisel ja lõpetades spetsiaalselt euroalale suunatud ELi rahastuse sisseviimisega, saavad olema aluseks pikemaajalisele arutelule, mis on plaanitud lõpule viia 2019. aasta märtsiks. Paljudes riikides saavad need ettepanekud olema ka osa Euroopa Parlamendi valimiste debatist.

7. detsembril saab üheaastaseks Euroopa solidaarsuskorpus, mis loob noortele võimalused vabatahtlikuks tööks ja praktikaks teistes ELi riikides. Solidaarsuskorpuse õiguslikus aluses jõuti kokkuleppele eesistuja Eesti juhtimisel.

7.–8. detsembril antakse Milanos avalöök Euroopa kultuuripärandiaastale, mille tähistamiseks korraldatakse ka Eestis 2018. aastal suur hulk üritusi.

III Komisjoni esinduse mured ja rõõmud

Meie töö suuna määravad sel nädalal ennekõike tähtaegade ja oluliste kuupäevade osas nimetatud asjad. Lisaks terve hulk muid üritusi, nagu keskkonnaministeeriumi korraldatud EL kliima- ja energiapoliitika reformi arutelu ning Tartu Ülikooli, UNDP ja Euroopa Komisjoni poolt Tartus korraldatav ELi strateegilise kommunikatsiooni arutelu „Demokraatia, tõde ja infoajastu ohud“. https://skytte.ut.ee/en/kapuscinski-democracy-truth-information

Neljapäeval täname ja tunnustame komisjoni esinduses ELi teabekeskuste (Europe Direct) vedajaid. Järgmisest aastast alustavad uued tegijad, varasemaste maavalitsuste asemel uutes organisatsioonides ja ka mitmetes uutes paikades.

Leave a Reply