Euroopa kalender (24.07–30.07) – mida teha Poolaga?

24. Jul 2017

Euroopa Komisjoni esinduse juhi Keit Kasemetsa nädala ettevaade

Euroopas algab tasapisi puhkusteperiood. Pärast möödunud reede Belgia rahvuspüha suundusid paljud ELi institutsioonide ametnikud suvepuhkusele, sama lugu on liikmesriikide avaliku sektoriga. Ent nagu tavaliselt juhtub, toimuvad just puhkuste ajal olulised sündmused. Seekordseks edasilükkamist mittesallivaks teemaks on Poola. Vaatamata komisjoni eelmise nädala hoiatustele võtsid Poola parlamendi mõlemad kojad eelmise nädala lõpus vastu seaduse, mis allutab kohtusüsteemi ja ülemkohtu valitsuse kontrollile. See tähendab õigusriigi põhimõtetest eemaldumist ja võimude lahususe põhimõtte lahustamist. Juhul kui Poola president seaduse välja kuulutab, peab komisjon reageerima.

Sel nädalal toimuvad veel ka mitmed nõupidamised ja üritused, neist olulisim on Tallinnas toimuv teadusministrite mitteametlik kohtumine.

I Eesistuja Eesti

Komisjon kaalub Poola suhtes artikli 7 kohaldamist

Sel nädalal arutab Euroopa Komisjon, kas algatada analüüs, mis on alguseks Euroopa Liidu lepingu artiklis 7 sätestatud menetluse käivitamisele. Artikkel 7 on kõige karmim võimalik sanktsioon liikmesriigi vastu, kes ei järgi ELi põhiväärtusi, ja tähendab riigi hääleõiguse peatamist nõukogus. Juhul kui komisjon menetluse algatab, on Eesti kui nõukogu eesistuja roll ülitähtis. Kuigi kriisi lahendamisega tegeleb ka ülemkogu president Donald Tusk, on just liikmesriigid need, kes peavad lõpuks artikli 7 rakendamise otsustama. See tähendab eesistuja jaoks rida protseduurilisi ja sisulisi küsimusi (vt artikli 7 rakendumise protsessi allpool) ning hästi läbimõeldud samme ja loomulikult head koostööd Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendiga. Artikli 7 rakendamine ei ole lihtne, sest eeldab ülemkogu poolt ühehäälset tegutsemist, ent sellele eelneb arutelu ja otsustamine üldasjade nõukogus, kus künnis on veidi madalam – 4/5 liikmesriikidest. Kuid nii olulise otsuse tegemine ei peagi lihtne olema ning lõppeesmärgiks ei ole ju Poolalt ELis sõnaõiguse äravõtmine vaid olukorra saavutamine, kus Poola järgib õigusriigi põhimõtteid. Artikkel 7 on teatud mõttes nagu tuumanupp, heidutus, mida keegi ei soovi kasutada. Ehk lahenebki olukord ilma artikli 7 kasutamiseta, sest täna teatas Poola president, et kavatseb kohtureformi eelnõu vetostada: http://politi.co/2urRXks

Eks näeme, kuidas arenevad sündmused järgmistel päevadel.

_______________________________________________________

Artikkel 7
1. Nõukogu võib ühe kolmandiku liikmesriikide, Euroopa Parlamendi või Euroopa Komisjoni põhjendatud ettepaneku alusel ja pärast Euroopa Parlamendilt nõusoleku saamist oma liikmete neljaviiendikulise häälteenamusega järeldada ilmset ohtu, et mõni liikmesriik rikub oluliselt artiklis 2 osutatud väärtusi. Enne sellise järelduse tegemist kuulab nõukogu kõnealuse liikmesriigi ära ja võib sama korra kohaselt otsustades anda talle soovitusi.
Nõukogu kontrollib korrapäraselt, kas sellise järelduse tegemisel aluseks olnud põhjused kehtivad endiselt.
2. Euroopa Ülemkogu võib ühe kolmandiku liikmesriikide või Euroopa Komisjoni ettepaneku põhjal ning pärast Euroopa Parlamendilt nõusoleku saamist ühehäälselt teha järelduse, et mõni liikmesriik rikub oluliselt ja jätkuvalt artiklis 2 osutatud väärtusi, olles enne seda kutsunud asjaomast liikmesriiki üles esitama oma seisukohta.
3. Kui rikkumine on lõike 2 alusel kindlaks tehtud, võib nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega teha otsuse peatada teatavad õigused, mis tulenevad aluslepingute kohaldamisest kõnealuse liikmesriigi suhtes, sealhulgas peatada selle liikmesriigi valitsuse esindaja hääleõiguse nõukogus. Seda tehes võtab nõukogu arvesse sellise peatamise võimalikke tagajärgi füüsiliste ja juriidiliste isikute õigustele ja kohustustele.
Kõnealuse liikmesriigi aluslepingute järgsed kohustused on sellele riigile jätkuvalt siduvad.
4. Nõukogu võib kvalifitseeritud häälteenamusega teha hiljem otsuse lõike 3 alusel võetud meetmeid muuta või need kehtetuks tunnistada, kui nende kehtestamise tinginud olukord muutub.
5. Käesoleva artikli kohaldamisel Euroopa Parlamendis, Euroopa Ülemkogus ja nõukogus kasutatav hääletamise kord määratakse kindlaks Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 354.

________________________________________________________

Teadusministrid arutavad Tallinnas teaduse mõju ja praktiliste rakenduste üle

Esmaspäeval ja teisipäeval toimuv teadusministrite mitteametlik nõukogu on viimane enne Euroopa puhkuseperioodi Tallinnas toimuv nõukogu kohtumine. Kokku toimus neid juulis Kultuurikatlas viis. Teadusministrid arutavad koos ettevõtjatega teadustulemuste rakendamise üle ning selle üle, kuidas teadus toetab ja tõukab tagant innovatsiooni. Kultuurikatlas juhib vägesid haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

Ränne nõuab jätkuvalt palju tähelepanu

Veel ei saa puhata ka siseminister ning siseministeeriumi ametnikud, sest rändekriisiga tuleb endiselt aktiivselt tegeleda. Siseminister Anvelt kohtub sel nädalal Itaalia siseministriga, Tallinnas toimunud mitteametliku kohtumise otsuste elluviimiseks toimuvad jätkuvad nõupidamised mitmel pool Euroopas. Pagulaste ümberpaigutamise ja ümberasustamise ning siseturvalisuse reformide elluviimise seisu arutab kolmapäeval ka Euroopa Komisjon.

II Esinduse mured ja rõõmud
Tasapisi hakkavad juulis toimuma pidanud nõukogu mitteametlikud kohtumised ja kõrgetasemelised üritused läbi saama. Teisipäevaks on üritused toimunud 10 päeva järjest (kui nädalavahetused välja arvata). Korraldame veel täna-homme koostöös Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadiga lennujulgestuse rahvusvahelise kõrgetasemelise töörühma kohtumise, kus osalevad lisaks komisjonile tippametnikud Kanadast, Austraaliast ja USAst. Nädala teises pooles saab hakata tegema kokkuvõtteid ja arutama, mida septembris saab veel paremini teha.

Leave a Reply