Euroopa kalender 2.10–8.10 – digitaalne esimeseks eelistuseks

2. Oct 2017

Euroopa Komisjoni esinduse juhi Keit Kasemetsa nädala ettevaade

I Eesistuja Eesti ja Euroopa Liidu masinavärk

E-valitsemise deklaratsioon, idapartnerluse digikohtumine ja e-maksundus

Sel nädalal jätkab Eesti eesistujana sealt, kus eelmisel nädalal pooleli jäi – digituru teemadega. Algselt oligi oktoobri esimene nädal plaanitud digikõrghetkeks, sest toimub nn IKT nädal, mis on täis erinevaid digiteemalisi kõrgetasemelisi üritusi. Digitippkohtumise lisandumisega kandus raskuspunkt nädala võrra ettepoole, lükates samal ajal detailsematele aruteludele hoogu juurde.

Digitippkohtumisel räägiti nii avalikust kui ka erasektorist, aga ennekõike ikka majanduslikust mõjust ja ettevõtjate muredest. E-valitsus on senistes ELi aruteludes veidi vaeslapse rolli jäänud, osalt kindlasti ka seetõttu, et riikide avaliku sektori tase ja valmisolek e-lahenduste kasutamiseks on väga erinev. Eesti proovib eesistujana seda muuta ja e-valitsusele uue hoo sisse lükata. E-valitsuse konverentsil räägitakse tulevikuteemadest, nagu tehisintellekti mõju poliitika kujundamisele, aga püütakse lahendada ka tänaseid valupunkte (ülevaate konverentsi kohta leiate siit). Kui digitippkohtumisel polnud ametlikke järeldusi, millele saaks ka viie aasta pärast viidata kui Tallinnas kokku lepitule (peaminister Ratase eesistuja järeldusi, mis on sisendiks oktoobri ülemkogu järeldustele saab lugeda siit), siis sellel nädalal ministrite allkirjad saav e-valitsuse deklaratsioon on väga ambitsioonikas ja detailne, seades poliitika prioriteedid 2022. aastani. Lühidalt toetub see kuuele sambale:
– digitaalne kui esimene valik, mis seab põhimõttena digitaalsed teenused paberil asjaajamisest ettepoole;
– andmete vaid ühe korra küsimise põhimõtte rakendamine sh ka piiriüleste võtmeteenuste puhul;
– usaldusväärsuse ja turvalisuse tagamine;
– avatuse ja läbipaistvuse suurendamine läbi andmete vabaks kasutamiseks andmise;
– ühilduvuse tagamine ELi riikide vahel;
– digitaalse muutuse toetamine oskuste arendamise ja toetava keskkonna loomise kaudu.

IKT nädal on ka hea võimalus Eesti tavade tutvustamiseks. Üks valdkond, kus Eesti on kahtlemata kogu maailmas esimeste hulgas, on e-maksundus. Eesti kogemusi ja nende mujal rakendamise võimalusi arutatakse sel neljapäeval. https://www.emta.ee/eng/contacts-and-about-us/structure-tasks-strategy-board/conference-smartest-taxation

Lisaks toimub kolmapäeval ja neljapäeval idapartnerluse riikidele mõeldud e-partnerluse konverents (programm pdf) ja idapartnerluse digitaalmajanduse ministrite kohtumine. Idapartnerluse riikide huvi on võimalikult tihe lõimumine Euroopa Liiduga erinevates poliitikavaldkondades ja ennekõike digiturul osalemist ministrite kohtumisel arutataksegi. Jutuks tuleb nii rändlustasude alandamine kui ka tulevikus rändlustasusid puudutavate ELi õigusnormide ülevõtmine; vajalikud muudatused 5G-võrkude kasutuselevõtuks ja nende nii omavahel kui ka ELiga koordineeritud elluviimine; ning vastastikku tunnustatud ja turvalise e-ID kasutusevõtt.

Põllumajandusministrid arutavad mullastikukaitset

Neljapäeval toimuval kõrgetasemelisel konverentsil arutavad põllumajandusministrid mullastikukaitset ja selle olulisust kestlikul toidutootmisel https://www.eu2017.ee/et/political-meetings/konverents-jatkusuutlik-toidutootmine-muldade-perspektiiv.

Tähtajad ja olulised kuupäevad

Nädalavahetusel avaldas komisjon oma hinnangu Ühendkuningriigist seoses Brexitiga ümberpaigutatavate agentuuride uute asukohtade sobivuse osas https://ec.europa.eu/info/about-european-union/relocation-uk-based-eu-agencies_en. Selline põhjalik hindamine, mis lähtus liikmesriikide poolt kokku lepitud kriteeriumitest tehti esimest korda. Varem on ametite peakorterite asukohad paika pandud pigem riikide (poliitilise) kokkuleppe põhjal. Komisjoni hinnang on üheks sisendiks liikmesriikide arutelule. Komisjon ei pane paika pingerida, vaid analüüsib riikide pakkumisi kokkulepitud kriteeriumite järgi. Agentuuride uute asukohtade valik ja kokkuleppimine on Eestile kui eesistujale tugev kondiproov, sest just eesistuja peab kõigile riikidele sobiva lahenduse leidma.

Kolmapäeval avaldab komisjon õiglase maksustamise paketi, milles pakub välja 25 aasta suurimad ELi käibemaksueeskirjade muudatused. Reformi peamiseks eesmärgiks on käibemaksupettuste vähendamine.

Reedel koguneb Tallinnas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm, mis koosneb liikmesriikide ametiühingute, keskliitude ja erialaliitude esindajatest. Kohtumisel arutatakse digitaalse innovatsiooni võimalusi ja väljakutseid töötajatele.

II Komisjoni esinduse mured ja rõõmud

Kuigi oktoobris ja novembris toimub Tallinnas palju eesistumisega seotud üritusi, tunduvad eesseisvad nädalad pärast septembri töökoormust ja tippkohtumise lõppu kui meeldiv jalutuskäik. Eks näis, mida päriselu kaasa toob, nädal on Euroopa Liidu jaoks kahjuks alanud väga tuliselt ja keeruliselt.

Leave a Reply