Euroopa Liit sellel nädalal: 15.–21. oktoober

15. Oct 2018

Euroopa Liidu riikide valitsusjuhid kohtusid viimati 20. septembril mitteametlikul Ülemkogul eesistujariigis Austrias.

Millised on tähtsamad kõrgetasemelised kohtumised Brüsselis, Strasbourgis ja Tallinnas? Milliseid küsimusi arutavad ELi liikmesriikide ministrid, peaministrid ja riigipead? Milliseid eurooplasi puudutavaid otsuseid vaevad Euroopa Parlamendi ja Eesti Riigikogu saadikud? Vaatame ette alanud nädala olulisematele üritustele ja kohtumistele Euroopa Liidu institutsioonides ja Eestis.

Euroopa Liidu institutsioonid

Selle nädala olulisim sündmus on Euroopa Ülemkogu kohtumine, mille teemad on Brexit, ränne ja sisejulgeolek.

Euroopa Komisjon

17. oktoobril allkirjastab ELi teaduse ja innovatsiooni volinik Carlos Moedas ELi nimel Bill Gates’ga lepingu investeerimisfondi Breakthrough Energy Europe asutamiseks. Fondist hakatakse rahastama kliimamuutustega võitlemise meetmeid.

17. oktoobril toimub Euroopa Komisjoni volinike iganädalane istung. Seekordne peateema on Euroopa Ülemkogu 18. oktoobri kohtumine ning vabakaubandusleping ja investeeringute kaitse leping Vietnamiga.

18.–19. oktoobril toimub Aasia-Euroopa 12. tippkohtumine (ASEM), kus osalevad 51 Aasia ja Euroopa Liidu riigijuhti. Muuhulgas arutatakse koostööd kaubanduse ja ühenduvuse valdkonnas ning kestliku arengu, kliima- ja julgeolekuküsimusi. Peale ELi liikmesriikide riigijuhtide osalevad kohtumisel Euroopa Ülemkogu eesistuja  Donald Tusk ja Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker.

19. oktoobril toimub ELi ja Korea Vabariigi tippkohtumine. 2018. aastal möödub 55 aastat ELi ja Lõuna-Korea diplomaatiliste suhete algusest. Tehakse kokkuvõtteid kahepoolsetest suhetest, sealhulgas 2011. aastal jõustunud ELi ja Lõuna-Korea vabakaubanduslepingu rakendamisest. Päevakorras on tähtsal kohal ka Korea poolsaare tuumarelvavabaks piirkonnaks muutmine ning muud välis- ja julgeolekupoliitika küsimused. Lisaks arutavad juhid, kuidas edendada ELi ja Lõuna-Korea koostööd kliimamuutuste ning teadusuuringute valdkonnas, samuti muudes ülemaailmsetes küsimustes. ELi esindavad Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk ja Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker.

19. oktoobril allkirjastatakse ELi ja Singapuri vaheline vabakaubandusleping.

Euroopa Liidu Nõukogu

Põllumajanduse ja kalanduse nõukogu plaanib 15.–16. oktoobril leppida kokku Balti mere 2019. aasta kogupüügis ja riiklikes kvootides. Lisaks valmistutakse iga-aastaseks ELi ja Norra kalanduskokkuleppe aruteluks ning Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoni (ICCAT) kohtumiseks. Teavet ELi rahvusvaheliste kalanduskokkulepete kohta leiate siit. Arutatakse ka ELi ühise põllumajanduspoliitika tulevikuplaane ning Aafrika seakatku ohjamise tulemuslikkust.

15. oktoobril vaatab ELi välisasjade nõukogu üle viimase aja välispoliitilised arengusuunad. Muu hulgas arutavad välisministrid endise Jugoslaavia Vabariigi Makedoonia nimeküsimust ja viimaseid valimisi Bosnia ja Hertsegoviinas, olukorda Kesk-Aafrika Vabariigis, Venetsueelas ja Liibüas. Lisaks on kavas vastu võtta Euroopa ja Aasia ühendamise ELi strateegia järeldused enne 18.–19. oktoobril Brüsselis toimuvat Aasia-Euroopa 12. tippkohtumist (ASEM). Nõukogu otsib lahendusi rändesurvele ning valmistab ette uut seadusandlikku raamistikku keemiarelvade kasutamise eest vastutajate heidutamiseks. Kohtumise lõpetab idapartnerluse ministrite kohtumine, kus lisaks ELi välisministritele on kohal kolleegid kuuest idapartnerluse riigist (Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Gruusia, Moldova Vabariik ja Ukraina) ning tehakse kokkuvõtteid partnerlusega seotud lubaduste täitmisest.

16. oktoobril kohtub üldasjade nõukogu, et valmistada ette Euroopa Ülemkogu kohtumist 17.–18. oktoobril. Lisaks arutatakse õigusriikluse olukorda Poolas ja Ungaris ning ELi mitmeaastast finantsraamistikku 2021–2027.

16. oktoobril toimub kolmepoolne sotsiaaltippkohtumine. See on foorum ELi institutsioonide ja Euroopa sotsiaalpartnerite vahel. Põhiteemad on konkurentsivõime tugevdamine, jätkusuutlik töökohtade loomine ja sotsiaalne õiglus ELis. Aruteludes keskendutakse kolmele valdkonnale: digipöörde võimalused tööturgudel ja majanduses, Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamine ning järgmine mitmeaastane finantsraamistik, sealhulgas programmid InvestEU ja ESF+ ning majandus- ja rahaliidu tugevdamine.

Euroopa Ülemkogu kohtub 17. ja 18. oktoobril. Esimesel päeval arutatakse Ühendkuningriigiga peetavate lahkumisläbirääkimiste seisu. Teisel päeval keskenduvad liidrid rändele ja sisejulgeolekule. Räägitakse sellest, kuidas on edenenud töö rände pidurdamisel peale Euroopa Ülemkogu juunikuu järeldusi, ning võetakse vastu järeldused sisejulgeoleku kohta. Fookuses on küberturvalisus, valeinfo levitamise tõkestamine, andmebaaside ühildatavus, võitlus piiriülese terrorismiga ja ELi tsiviilkaitse mehhanism.

Ülemkogule järgneb euroala tippkohtumine, kus arutatakse Euroopa majandus- ja rahaliidu süvendamise seisu.

Euroopa Parlamendis toimub töö komisjonides

EL ja Eesti

11.–16. oktoobril on Eestis visiidil Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip. Muuhulgas külastab ta 15. oktoobril Tartu Tamme Gümnaasiumi ja Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumi ning osaleb Tallinna digivaldkonna tippkohtumisel (Tallinn Digital Summit 2018).

15.–16. oktoobril toimub Tallinnas Kultuurikatlas  Tallinn Digital Summit 2018. 2017.aastal oli digitippkohtumine Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise peamine üritus. Eesti jätkab traditsiooni tuua Tallinna kokku digivaldkonna otsustajad ja asjaosalised üle Euroopa. Selle aasta teema on tehisintellekt ja üleilmne andmekaubandus ning nende kasutamisega seotud võimalused ja väljakutsed riigivalitsemises, ettevõtluses ja ühiskonnas üldiselt.

17. oktoobril korraldab Euroopa IT-amet (eu-LISA) koos Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametiga (Frontex) Tallinnas rahvusvahelise konverentsi „ELi piirid – läbi tehnoloogia targemaks. Konverentsil käsitletakse uusi arengusuundi välispiiride haldamisel, tehnoloogialahendusi ja probleeme.

17.–19. oktoobril kohtuvad Euroopa Semestri raames Euroopa Komisjoni ametnikud ministeeriumite, sotsiaalpartnerite ja huvigruppide esindajatega, et koos üle vaadata viimased arengusuunad Eesti majandus- ja eelarvepoliitikas. Euroopa Komisjon koostab kohtumiste põhjal Eesti eelarvepoliitika analüüsi, mis peaks valmima novembris.

Eesti Riigikogu

Euroopa Liidu asjade komisjoni istungid 15. ja 19. oktoobril.

Riigikogu XIII täiskogu VIII istungjärgu 5. töönädala päevakord. Muuhulgas on päevakorras:

  • Tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse 661 SE teine lugemine. Eelnõuga täiendatakse tarbijakaitseseadust sätetega, mille kohaselt ei ole lubatud kaupu või teenuseid müües eristada kliente sõltuvalt nende kodakondsusest, elu- ja asukohast. Asukohapiiranguid keelustava määruse eesmärk on vältida ELi siseturul klientide diskrimineerimist hindade ja müügi- või maksetingimuste alusel, kui nad soovivad osta tooteid või tarbida teenuseid teises ELi liikmesriigis.
  • Avaliku teabe seaduse muutmise seaduse 671 SE esimene lugemine. Eelnõuga võetakse riigisisesesse õigusesse üle ELi avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste ligipääsetavuse direktiiv. Direktiivi eesmärk on muuta inimeste, sealhulgas puudega inimeste jaoks avaliku sektori asutuste veebilehed, e-teenused ja mobiilirakendused paremini tajutavaks, mõistetavaks ja töökindlaks.
  • Ravimiseaduse muutmise seaduse 706 SE esimene lugemine. Eelnõuga muudetakse ravimite turvaelementide nõudeid, mis on vaja viia vastavusse Euroopa Komisjoni määrusega. Viimasega võetakse kogu Euroopas kasutusele ravimite turvaelemendid ja luuakse süsteem, mis võimaldab edaspidi tuvastada ravimi ehtsust ravimitarneahela igas etapis.

Leave a Reply