Euroopa Liit sellel nädalal: 22.–28. oktoober

22. Oct 2018

Alanud nädalal on mitmete Euroopa Liidu institutsioonide kohtumiste peamisteks teemadeks andmekaitse ja privaatsus.

Millised on tähtsamad kõrgetasemelised kohtumised Brüsselis, Strasbourgis ja Tallinnas? Milliseid küsimusi arutavad ELi liikmesriikide ministrid, peaministrid ja riigipead? Milliseid eurooplastele olulisi otsuseid vaevad Euroopa Parlamendi ja Eesti Riigikogu saadikud? Teeme kokkuvõtte alanud nädala tähtsamatest üritustest ja kohtumistest Euroopa Liidu institutsioonides ja Eestis.

Euroopa Liidu institutsioonid

Selle nädala fookuses on Euroopa Parlamendi täiskogu istung, mis toimub 22.‑25. oktoobril Strasbourgis:

Lisaks tuleb täiskogu istungil arutlusele Schengeni infosüsteem, maanteemaksude reform,  kliimamuutuste konverents, neofašistliku vägivalla sagenemine Euroopas, Euroopa Komisjoni 2019. aasta tööprogramm, euroala majanduspoliitika, euroala tööhõive ja sotsiaalpoliitika, ELi finantshuvide kaitse ning pettusejuhtumite korral raha ja vara tagasinõudmine kolmandatest riikidest. Samuti käsitletakse vahendeid majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse ning majanduskasvu ja tööhõiveinvesteeringute eesmärgi täitmiseks, ELi 2016. aasta üldeelarve täitmise heakskiitmist, Euroopa Kontrollikoja 2017. aasta aruannet, kultuuriväärtuste importi ning keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite ning alternatiivkütuste taristu kasutuselevõttu ELis.

Euroopa Komisjon

23. oktoobril toimub Euroopa Komisjoni volinike iganädalane istung. Seekord arutatakse komisjoni 2019.a. tööplaani, subsidiaarsuspaketti, viimaseid arengusuundi Iraanis ja euroala riikide eelarvekavade seiret.

22.–26. oktoobril võõrustavad ELi institutsioonid esmakordselt Brüsselis rahvusvahelist andmekaitse ja privaatsusvolinike kohtumist. Fookuses on digieetika ning esinejaid on üle maailma, k.a. Facebooki ja Apple’i esindajad. Euroopa Komisjoni esindavad volinikud Věra Jourová ja Margrethe Vestager.

Volinik Andrus Ansipi nädalakava on siin.

Euroopa Liidu Nõukogu istungeid sellel nädalal ei toimu.

EL ja Eesti

22. oktoobril toimub Eestis kaks Euroopa Komisjoni korraldatud teabeüritust huvigruppidele. Kell 9.30 toimub Euroopa Liidu Maja infokeskuses seminar „Energiasüsteemide moderniseerimine ELi heitkogustega kauplemise süsteemi vahendite abil“. ELi heitkogustega kauplemise süsteemi muudetud direktiiviga on seotud kaks rahastamismehhanismi (moderniseerimisfond ja nn artikli 10c mehhanism), mis toetavad madalama sissetulekutasemega liikmesriikides energiasüsteemide moderniseerimist. Ka Eesti ettevõtetel on võimalik rahastusest osa saada. Seminaril tutvustatakse uusi rahastamisvõimalusi ja arutatakse investeerimisprioriteete.

Kell 13 tutvustab Euroopa Komisjoni energeetika peadirektoraadi esindaja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis Eesti energiaettevõtjatele, teadlastele ning teistele asjassepuutuvaile Euroopa energiatehnoloogia strateegilist kava ehk SET-kava. Arengukava eesmärk on vähese CO2-heitega energiatehnoloogia arengu ning leviku kiirendamine.

Eesti Riigikogu

Euroopa Liidu asjade komisjoni istungid 22. ja 26. oktoobril.

Riigikogu XIII täiskogu VIII istungjärgu 6. töönädala päevakord. Muuhulgas on päevakorras järgmine:

  • 23. oktoobril arutatakse Riigikogu täiskogus riikliku tähtsusega küsimust ehk vajadust põlevkivienergeetikast väljumise strateegia järele (nn PÕXIT).
  • Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seaduse 689 SE teine lugemine. Eelnõu võimaldab vahetada terviseandmeid piiriüleselt digitaalselt. See puudutab nii raviandmeid kui ka retsepte.
  • Tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse 661 SE kolmas lugemine. Eelnõuga täiendatakse tarbijakaitseseadust sätetega, mille kohaselt ei ole lubatud kaupu või teenuseid müües eristada kliente sõltuvalt nende kodakondsusest, elu- ja asukohast. Asukohapiiranguid keelustava määruse eesmärk on vältida ELi siseturul klientide diskrimineerimist hindade ja müügi- või maksetingimuste alusel, kui nad soovivad osta tooteid või tarbida teenuseid teises ELi liikmesriigis.
  • Avaliku teabe seaduse muutmise seaduse 671 SE kolmas lugemine. Eelnõuga võetakse üle ELi avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste ligipääsetavuse direktiiv. Direktiivi eesmärk on muuta inimeste, sealhulgas puudega inimeste jaoks avaliku sektori asutuste veebilehed, e-teenused ja mobiilirakendused paremini tajutavaks, mõistetavaks ja töökindlaks.
  • Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse 714 SE esimene lugemine. ELi määruse muudatustest tulenevalt on liikmesriigil alates 2018. aastast võimalik loobuda täiendavast kontrollist, millega isik tõendab, et ta on aktiivne põllumajandustootja. Kui praegu peavad põllumajandustootjad, kes muu hulgas haldavad nt lennujaamu, veerajatisi, alalisi spordiväljakuid või puhkealasid või osutavad raudtee- või kinnisvarateenuseid, toetuse saamiseks tõendama täiendavalt, et nad on aktiivsed põllumajandustootjad, siis edaspidi täiendavat tõendamist vaja ei ole.
  • Põllumajandusloomade aretuse seaduse 715 SE esimene lugemine. Eelnõuga rakendatakse ELi määrust „Tõupuhaste aretusloomade, ristandaretussigade ja nende aretusmaterjali aretuse, turustamise ning nende liitu sissetoomise suhtes kehtivate zootehniliste ja genealoogiliste tingimuste kohta“. Eelnõuga kehtestatakse aretuse tegevusloa taotlemise menetlus, tegevusloa kontrolliese ja aretusprogrammi heakskiitmise kord, loomade tõuraamatusse ja aretusregistrisse kandmise erandite rakendamise tingimused ning aretuse üle järelevalve teostamise sätted.
  • Äriseadustiku, mittetulundusühingute seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse (maksekontod) 712 SE esimene lugemine. Eelnõu kohaselt on osaühingu asutamisel võimalik kasutada ükskõik millises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis asutatud pangas või makseasutuses asuvat kontot. Eelnõu eesmärk on majandustegevuse soodustamine.

Vabariigi Valitsuse nädalakava leiate siit.

 

Leave a Reply