Euroopa Liit sellel nädalal: 26.–30. november

26. Nov 2018

Brüsselis toimuval põhiõiguste kollokviumil arutletakse demokraatia üle ELis ja tähistatakse inimõiguste ülddeklaratsiooni 70. aastapäeva.

Millised on tähtsamad kõrgetasemelised kohtumised Brüsselis, Strasbourgis ja Tallinnas? Milliseid küsimusi arutavad ELi liikmesriikide ministrid, peaministrid ja riigipead? Milliseid eurooplastele olulisi otsuseid vaevad Euroopa Parlamendi ja Eesti Riigikogu saadikud? Teeme kokkuvõtte alanud nädala tähtsamatest üritustest ja kohtumistest Euroopa Liidu institutsioonides ja Eestis.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon

26.–27. novembril toimub Brüsselis iga-aastane põhiõiguste kollokvium. Selle aasta teemaks on „Demokraatia ELis“. Kollokviumi eesmärk on kinnitada, et demokraatia on Euroopa Liidu ja kõigi selle liikmesriikide ühine väärtus, ning vahetada mõtteid, kuidas uuendada demokraatlikku osalemist Euroopa Liidus. Arutelu sobitub hästi tulevaste Euroopa Parlamendi valimiste konteksti ja sellega tähistatakse inimõiguste ülddeklaratsiooni seitsmekümnendat aastapäeva.

28. novembril toimub Euroopa Komisjoni volinike iganädalane istung. Komisjon kinnitab ELi pikaajalise kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise strateegia, kapitaliturgude liidu vahearuande ning pangandusliidu riskivähendamise kolmanda vahearuande.

30. novembrist 1. detsembrini toimub G20 tippkohtumine Argentina pealinnas Buenos Aireses. ELi esindavad tippkohtumisel Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk ja Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker. Tippkohtumise teemaks on õiglane ja kestlik areng, täpsemalt töö tulevik, arengut toetav taristu ja toiduga kindlustatus maailmas.

Euroopa Liidu Nõukogu

26. ja 27. novembril toimub hariduse, noorte, kultuuri ja spordi nõukogu. Nõukogus arutatakse ideed luua 2025. aastaks Euroopa haridusruum. Algatuse eesmärk on luua hariduse ja kultuuri kaudu uusi töökohti, soodustada majanduskasvu, tagada sotsiaalne õiglus ja hoida Euroopa mitmekülgset identiteeti.

Nõukogu võtab vastu järeldused spordi majandusliku mõõtme ja spordist tuleneva sotsiaal-majandusliku kasu kohta, kultuurivaldkonna 2019.–2022. aasta töökava kohta,  Euroopa andmesisu tugevdamise kohta digitaalmajanduses ning noorsootöö rolli kohta rände- ja pagulasküsimuste kontekstis. Nõukogult on oodata ka resolutsiooni ELi noortestrateegia 2019–2027 kohta, mille eesmärk on innustada noori aktiivsemalt ühiskonnaelus osalema.

Samuti peaksid ministrid vastu võtma soovituse, mis käsitleb kõrgharidus- ja keskhariduskvalifikatsioonide, sama astme õppekvalifikatsioonide ning välismaal veedetud õppeaja tulemuste automaatse vastastikuse tunnustamise edendamist.

Nõukogu vahetab mõtteid väärinfo leviku vastase võitluse teemal, keskendudes võltsuudiste küsimusele, ning spordivaldkonna eest vastutavad ministrid arutavad koos UEFA ürituste tegevjuhi Martin Kalleniga 27. novembril teemal „Suured spordiüritused kui innovatsiooni hoogustajad“.

28. novembril toimub välisasjade nõukogu istung arenguküsimuste teemal. Peamiselt on arutluse all Euroopa–Aafrika kestliku investeerimise ja töökohtade loomise alliansi moodustamine – algatus, mille eesmärgiks on oluliselt suurendada investeeringuid Aafrikas, tugevdada kaubandust, luua töökohti ning investeerida haridusse ja oskuste arendamisse. Teiseks põhiliseks aruteluküsimuseks on arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendid järgmises mitmeaastases finantsraamistikus. Lõunalauas arutavad ministrid koos Nobeli preemia laureaatide Nadia Muradi ja dr Denis Mukwegega soolise võrdõiguslikkuse ja inimõiguste küsimusi.

29. ja 30. novembril tuleb kokku konkurentsivõime nõukogu. Esimesel päeval on fookuses siseturg ja tööstus. Ministrid peaksid kinnitama platvormide ja ettevõtjate vaheliste suhete ettepaneku, millega luuakse interneti vahendamisplatvormidele (nt otsingumootorid, suured interneti- ja rakenduste poed) täiendavad nõuded, et muuta süsteem ettevõtjate jaoks läbipaistvamaks, etteaimatavamaks ja usaldusväärsemaks.

Päevakorras on ühtse turu programm, mille alusel eraldatakse aastatel 2021–2027 4 miljardit eurot tarbijate ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate toetuseks, ning sõidukite ohutuse üldmäärus, millega tugevdatakse tehnilisi nõudeid mootorsõidukite ja haagiste standardvarustusele. Samuti võtab nõukogu vastu järeldused  ELi tööstuspoliitika tulevase strateegia kohta ning vahetab arvamusi ühtse turu tuleviku üle.

Teisel päeval käsitletakse kosmose ja teadusuuringute valdkonda. Ministrid teevad kokkuvõtte kavandatud ELi kosmoseprogrammi edusammudest, võtavad vastu järeldused Euroopa teadusruumi kohta ning hindavad raamprogrammiEuroopa horisont“.

30. novembril koguneb üldasjade nõukogu arutama ühtekuuluvuspoliitika küsimusi.

28.–29. novembril toimub Strasbourgis Euroopa Parlamendi täiskogu istung. Parlamendis jätkuvad arutelud Euroopa tuleviku üle – sel nädalal koos Taani peaministri Lars Løkke Rasmusseniga. Parlamendiliikmed vaatavad üle ka ajutiste sisepiirikontrollide kohaldamise ja uurivad Lääne-Balkani riikide edusamme teel ELi liikmelisuse suunas. Vt ka videotutvustust.

EL ja Eesti

30. novembril toimub Tallinna Kultuurikatlas Pimedate Ööde Filmifestivali raames filmitööstusele suunatud Euroopa Filmifoorum, mis toob Tallinnasse suure hulga väliskülalisi ja filmivaldkonna eksperte. Euroopa filmimaastiku kujundamise ja analüüsimise mõttetalgud korraldab Euroopa Komisjon.

30. novembril kell 10.00 tutvustab Euroopa Komisjoni esindus Eestis Euroopa Liidu maja infokeskuses Euroopa Komisjoni nn sügispaketti, milles analüüsitakse liikmesriikide majandusseisu ning antakse soovitusi valitsustele.

30. novembril kell 13.00 tutvustab komisjoni asepresident Ansip 3. detsembril jõustuvat  asukohapõhist tõkestust ehk geoblokeeringut keelustavat määrust, mille eesmärk on vähendada tarbijate diskrimineerimist. Reaalajas saab pressikonverentsi jälgida siit.

Eesti Riigikogus on istungitevaba nädal, mil kohtutakse valijatega, käiakse väliskomandeeringus jm.

Vabariigi Valitsuse nädalakava leiate siit.

Leave a Reply