Euroopa Liit sellel nädalal: 8.–14. oktoober

8. Oct 2018

ELi regionaalpoliitika prioriteetide tutvustamine 8. oktoobril Brüsselis.

Euroopa Komisjon

8. oktoobril tutvustab regionaalpoliitika volinik Corina Creţu Euroopa Regioonide ja Linnade nädala avamisel Brüsselis oma seisukohti tulevase ELi regionaalpoliitika prioriteetide kohta.

10. oktoobril arutab komisjon Brexiti ettevalmistuste seisu ning avaldab teise teatise Ühendkuningriigi EList lahkumise ettevalmistamise kohta. Lisaks tutvutakse julgeolekuliidu loomise 16. vahearuandega ja pakutakse välja biomajanduse strateegia muudatused. Strateegia eesmärk on tagada toidu ja toitainete ohutus, loodusvarade kestlik majandamine, vähendada sõltuvust taastumatutest ressurssidest, panustada kliimamuutuste vähendamisse ja nendega kohanemisse, luua töökohti ja toetada majanduskasvu. Strateegia aitab saavutada ÜRO 2030. aasta kestliku arengu eesmärke ja ELi 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistiku eesmärke ning toetab Pariisi kliimakokkuleppe täitmist.

Euroopa Komisjoni esindus Eestis

11. oktoobril korraldab Euroopa Komisjoni esindus koostöös Ameerika Kaubanduskojaga Eestis Tervishoiu innovatsiooni konverentsi. Euroopa Liidu infokeskuses toimuval konverentsil arutavad Eesti, USA ja Euroopa tervishoiusektori esindajad ja poliitikakujundajad e-tervishoiu strateegiat, isikustatud tervishoidu jt tervishoiu tulevikku puudutavaid küsimusi.

11.–16. oktoobril on Eestis visiidil Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip. Muuhulgas osaleb ta 13. oktoobril Arvo Pärdi Keskuse avamisel Laulasmaal ning peab 14. oktoobril loengu Tartu Ülikooli majandusteaduskonna üliõpilastele.

10.–12. oktoobril on Eestis visiidil Euroopa Komisjoni Teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi peadirektor Jean-Eric Paquet. Ta osaleb teaduspoliitika grupi (liikmesriikide asekantslerid) koosolekul ning kohtub Eesti teadusmahukate ettevõtete ja teadusasutuste esindajate ning haridus- ja teadusminister Mailis Repsiga.

Euroopa Liidu Nõukogu

9. oktoobril kohtuvad keskkonnanõukogus liikmesriikide keskkonnaministrid, kes arutavad määrust, millega kehtestatakse sõiduautode ja kaubikute CO2-heitenormid. Arutatakse raskeveokite CO2-heite norme, valmistutakse detsembris Poolas Katowices toimuvaks ÜRO kliimatippkohtumiseks ning Egiptuses Sharm-el-Sheikhis aset leidva ÜRO bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste konverentsiks.

11. oktoobril võtavad liikmesriikide justiitsministrid eeldatavasti vastu maksejõuetuse, restruktureerimise ja uue võimaluse andmise direktiivi, mille eesmärgiks on vältida majanduslikes raskustes elujõuliste ettevõtete maksejõuetuks muutumist ning toetada nende restruktureerimist. Kuritegevuse vastu võitlemise valdkonnas arutatakse juurdepääsu võimaldamist teises liikmesriigis hoitavatele elektroonilistele tõenditele, ning kriminaalasjades vastastikust tunnustamist. Komisjon annab justiitsministritele ülevaate edusammudest Euroopa Prokuratuuri loomisel, milles osaleb nüüd 22 liikmesriiki. Euroopa Prokuratuuri asutamises lepiti kokku 2017. aasta oktoobris.

12. oktoobril arutavad liikmesriikide siseministrid Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti küsimusi: ameti rolli tagasipöördumise valdkonnas, koostööd kolmandate riikidega, liikmesriikide toetamist seoses piirihaldusega jm. Samuti on päevakorras tagasisaatmisdirektiivi muudatused. Ministrid vaagivad komisjoni ettepanekut, mille eesmärk on suurendada nende isikute tagasisaatmise määra, kellel ei ole õigust ELi jääda. Kavandatavad muudatused hõlmavad kiiremaid menetlusi piiril, selgemaid ja kiiremaid menetlusi tagasisaatmisotsuste väljastamiseks ja edasikaebamiseks ning selgeid kinnipidamiseeskirju.

Euroopa Parlamendis toimub töö komisjonides

Eesti Riigikogu

Euroopa Liidu asjade komisjoni istungid 8. ja 12. oktoobril.

Riigikogu XIII täiskogu VIII istungjärgu 4. töönädala päevakord

Leave a Reply