Euroopa Liit sellel nädalal: 3.–9. detsember

3. Dec 2018

Foto © Euroopa Liit // MWC17 konverents Barcelonas


3.–9. detsember

Millised on tähtsamad kõrgetasemelised kohtumised Brüsselis, Strasbourgis ja Tallinnas? Milliseid küsimusi arutavad ELi liikmesriikide ministrid, peaministrid ja riigipead? Milliseid eurooplastele olulisi otsuseid vaevad Euroopa Parlamendi ja Eesti Riigikogu saadikud? Teeme kokkuvõtte alanud nädala tähtsamatest üritustest ja kohtumistest Euroopa Liidu institutsioonides ja Eestis.

 

Üritused Eestis

3. detsembril kell 16.15 toimub Euroopa valimiste arutelu Tallinna Ülikoolis, kus Euroopa Parlamendi 2019.a. valimiste olulisusest räägib parlamendi esindaja Stephen Clark.

3.–5. detsembril toimuvad kinos Artis LUX filmipäevad, kus tutvustatakse publikule kolme filmi, mis kandideerivad 2018. aasta filmiauhinnale LUX – Islandi amatsoon, The other side of everything ja STYX. Filme näidatakse tasuta.

5. detsembril tutvustavad Euroopa Komisjoni Eesti esinduse asejuht Katrin Höövelson ja Swedbanki äripanganduse osakonnajuhataja Aira Nigul-Lepp Kirna mõisas kohalikele ettevõtjatele Euroopa investeerimisplaani ehk nn Junckeri kava. Järvamaa Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant Ermo Brecher tutvustab ettevõtjatele erinevaid rahastusvõimalusi.

7. detsembril kell 13.30 on ELi maja infokeskuses võimalik kõigil kaasa mõelda tuleva aasta Euroopa Parlamendi valimistele. Aivar Voog Kantar Emorist annab ülevaate viimasest Eurobaromeetri uuringust, komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets räägib valimiste poliitilisest kontekstist, Euroopa Parlamendi Eesti Büroo juht Pille Vaher ning kommunikatsioonispetsialist Kadri Salamäe tutvustavad kommunikatsioonikampaaniat, Priit Vinkel Riigi valimisteenistusest räägib ettevalmistustest Eestis ning Riho Kangur MTÜst Valimisvaatlus vaatab tagasi viimastele parlamendivalimistele. Osalemiseks palume registreeruda hiljemalt kolmapäeval, 5. detsembril aadressil comm-rep-tll@ec.europa.eu #EUelections2019

7. detsembril kell 16 jõuab Euroopa kinoõhtute programmi raames kino Artise ekraanile südamlik animafilm lastele “Ernest ja Celestine valmistuvad talveks”. Enne filmi tervitab lapsi karu Ernest ja muusikat mängib akordionist Mikk Langeproon. Film linastub eesti keeles ja on tasuta.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon

3. detsembril jõustub  asukohapõhist tõkestust ehk geoblokeeringut keelustav määrus, mille eesmärk on vähendada tarbijate asukohapõhist diskrimineerimist. Samuti jõustub rahapesu tõkestamise direktiiv, millega lisatakse kuritegude nimekirja nt ka küberkuritegevus.

5. detsembril toimub Euroopa Komisjoni volinike iganädalane istung. Kinnitatakse teatis euro rahvusvahelise rolli tugevdamise kohta (5.12 kell 13.00 on pressikonverentsil asepresident Dombrovskis ja volinikud Arias Cañete ning Moscovici), tehisintellekti arendamise kava (5.12 kell 13.45 on pressikonverentsil asepresident Ansip ja volinikud King ja Gabriel), desinformatsiooni tegevuskava (7.12 kell 13.00 on pressikonverentsil asepresident Ansip) ning aruanne Euroopa rändealase tegevuskava rakendamise kohta (4.12 kell 14.00 on pressikonverentsil volinik Avramopoulus).
Jälgi pressikonverentse siit.

 

Euroopa Liidu Nõukogu

3. detsembril tuleb kokku eurot kasutavate riikide rahandusministritest koosnev eurorühm, et vaadata üle euroala liikmesriikide 2019. aasta eelarvekavad ning tutvuda Kreeka süvendatud järelevalvearuande, Küprose ja Hispaania programmijärgse järelvalvearuande ning 2018. aasta kevadel Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) poolt euroalariikidesse tehtud IV vahemissiooni tulemustega. Kinnitatakse eurorühma 2019. aasta I poolaasta tööplaan.. Eurorühma laiendatud koosseis valmistab ette 14. detsembri euroala tippkohtumist, kust on oodata selgeid sõnumeid ja suuniseid Euroopa majandus- ja rahaliidu süvendamiseks.

3. detsembril kohtub transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu transpordi küsimustes. Nõukogu soovib kokku leppida maanteevedude eeskirjades ning Euroopa ühendamise rahastuse uuel eelarveperioodil. Samuti arutakse, kui kaugel ollakse kellakeeramise lõpetamise algatuse ja rongireisijate õiguste ajakohastamisega. Ministrid arutavad ka kombineeritud vedude edendamise direktiivi ning võimalusi maanteetaristu ohutuse suurendamiseks.

4. detsembril jätkab transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu arutelu telekommunikatsiooni küsimustes. Ministrid arutavad digitaalse Euroopa programmi rahastamist. Programmiga on kavas toetada digitehnoloogiale üleminekut. Nõukogu hindab edusamme eraelu puutumatuse eeskirjade ajakohastamisel elektroonilise side sektoris (e‑privaatsus) ning Euroopa küberturvalisuse tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku pädevuse keskuse ja riiklike koordineerimiskeskuste võrgustiku loomisel. Kiirema ja parema üleeuroopalise ühenduse heaks plaanib nõukogu heaks kiita telekommunikatsioonireformi, mis hõlmab uusi õigusnorme elektroonilise side valdkonnas ning Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti (BEREC) pädevuse suurendamist.

4. detsembril kogunevas majandus- ja rahandusküsimuste nõukogus püüavad ministrid kokku leppida digitaalsete teenuste maksustamise eelnõus. Lisaks arutatakse Euroopa Parlamendiga panganduspaketi üle peetud läbirääkimiste tulemusi ning ühtse hoiusekindlustuse tehniliste arutelude seisu. Euroopa Komisjon tutvustab Euroopa poolaasta raames kasvuaruannet, makromajanduse eelhoiatusmehhanismi aruannet ning euroala majanduspoliitilisi soovitusi. Veel tutvustab komisjon viivislaenude vähendamise tegevuskava rakendamise tulemusi ning järgmisi samme.

6. ja 7. detsembril kohtub tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu. Ministrid kaaluvad Euroopa Tööjõuameti loomist ning otsivad koostöövõimalusi vaktsineerimisega ennetatavate haiguste tõrjes ning vaktsineerimise suhtes esinevate kõhkluste hajutamisel. Samuti räägitakse, kuidas hallata mutageenidega kokkupuutest tulenevaid ohte ning vahetatakse mõtteid 2019. aasta Euroopa poolaasta teemal.

6. ja 7. detsembril tuleb kokku justiits- ja siseküsimuste nõukogu. Neljapäeval kohtuvad siseministrid, et arutada järgmisi teemasid: Euroopa piiri- ja rannikuvalve, terroristliku veebisisu leviku tõkestamine ning justiits- ja siseküsimuste valdkonna prioriteedid järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ajal. Reedel peaksid justiitsministrid saavutama kokkuleppe mitme õigusakti suhtes, sealhulgas elektrooniliste tõendite määrus, kaupade müügi direktiiv, ning nn. Brüssel IIa direktiiv, mis käsitleb piiriülest vanemlikku vastutust.

                                                                                                                       

Euroopa Parlamendis toimub töö gruppides ja komisjonides. Muu hulgas kinnitab pestitsiidide erikomisjon oma lõpparuande ja soovitused, kuidas tagada ELi lubade andmise sõltumatus ja läbipaistvus. Kodanikuvabaduste komisjon hääletab terrorismi täiendava piiramise (nt parem ligipääs finantsteabele ning ID-kaartide turvalisus) ettepanekute ning ELi viisaeeskirja kohandamise üle, et võtta arvesse turvalisuse ja rände ning tehnoloogia arenguga seotud väljakutseid. Kavandatud muudatused sisaldavad muu hulgas ka meetmeid nende riikide heidutamiseks, kes ei nõustu ebaseaduslikke migrante tagasi võtma..

Piirkondliku arengu komisjonis toimub hääletus INTERREGi programmi sotsiaalse ja territoriaalse arengu vahendite suurendamiseks 8,43 miljardi euro võrra ning piiriülese koostöö jaoks vajalike vahendite eraldamiseks. Siseturgude komisjonis pannakse hääletusele ettepanekud, mis tagaksid veebiettevõtete läbipaistvad ja õiglased lepingud interneti vahendamisplatvormidega (nt otsingumootorid, suured interneti- ja rakenduste poed).

 

EL ja Eesti

 

Eesti Riigikogu

3. ja 7. detsembril toimuvad Euroopa Liidu asjade komisjoni istungid, kus valmistatakse ette ELi nõukogude kohtumisi. Lisaks arutatakse Eesti seisukohti järgmistes küsimustes: terroristliku veebisisu leviku tõkestamine, tehisintellekt, ELi ühtekuuluvuspoliitika raamistiku ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi, Varjupaiga- ja Rändefondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamise vahendid perioodil 2021–2027 ning Euroopa  stabiilsusmehhanismi (ESM) reform. Lisaks analüüsitakse Euroopa Liidu asjade menetlemist Riigikogus.

4. detsembril tutvustab Euroopa Komisjoni Eesti esinduse asejuht Katrin Höövelson Euroopa poolaasta sügispaketti ning komisjoni hinnangut Eesti järgmise aasta riigieelarvekavale.

Riigikogu XIII täiskogu VIII istungjärgu 10. töönädala päevakord hõlmab muuhulgas järgmist:

 

Vabariigi Valitsuse nädalakava leiate siit.

Leave a Reply