Kümnest eurost kolm kliimale

14. Jan 2021

Selleks, et Euroopa Liidust saaks aastaks 2050 kliimaneutraalne majanduspiirkond, tuleb 30 aasta jooksul järjepidevalt investeerida. Euroopa Komisjon tegi ettepaneku näha rohepöördeks EL eelarves ette eraldi vahendid. 2020. aasta lõpus kokku lepitud ELi uus pikaajaline eelarve näebki ette õiglase ülemineku fondi loomise ja selle, et kolmandik kogu Euroopa rahast investeeritakse rohepöördesse.

  • Kogu Euroopa Liidu 2021–2027 eelarvest ja majanduse taastepaketist, mille kogumaht on 1,8 triljonit eurot, suunatakse vähemalt 30% ehk 600 miljardit üle Euroopa rohepöörde rahastamiseks. See puudutab kõiki valdkondi – innovatsiooni teadust, majanduse elavdamist, energeetikat, transporti, põllumajandust, maaelu ja regionaalprojekte.
  • Selleks, et suurendada nende inimeste ja piirkondade konkurentsivõimet, keda muutused enim mõjutavad, luuakse õiglase ülemineku fond, mille kaudu rahastatakse kuni 2027. aastani 17,5 miljardi euroga uute ettevõtete loomist, tehnoloogia arendamist ja innovatsiooni, digiteerimist, keskkonnaseisundi parandamist, energiaefektiivsuse kasvu ja inimeste ümberõpet. Eestis suunatakse Ida-Virumaa konkurentsivõime tõstmisse ja põlevkivilt taastuvatele energiaallikatele üleminekuga kaasnevate sotsiaalmajanduslike tagajärgede leevendamisse 322 miljonit* eurot EL vahendeid, millele lisandub Eesti kaasfinantseering.
  • Komisjoni eesmärk on muuta nii era- kui ka avaliku sektori kliimasõbralikud investeeringud soodsamaks fossiilsete kütuste arendusprojektide rahastamisest, seetõttu pakub komisjon #InvestEU programmi raames soodsaid laene ja laenugarantiisid kliimasõbralike investeeringute soodustamiseks erasektoris.
  • Avalikul sektoril on samuti võimalik taotleda soodsaid laene Euroopa Investeerimispangast. Kokku plaanitakse nii era- kui ka avalikust sektorist kaasata ligikaudu 280 miljardit eurot.

*2018 püsihindades.

Leave a Reply